صفحه اصلينقشه سايتپست الكترونيك
جستجوی پیشرفته جستجو در وب
از معلم خود ياد بگير و در زندگي به آن عمل كن. امام علي (ع)
پنج شنبه ٠٨ آبان ١٣٩٩
موقعیت : صفحه اصلی > پایان نامه های حمایت شده > ٤ 
٤

 

۴۴۱۸

رابطه بين تپپ هاي شخصيتي فرد و انتخاب رشته تحصيلي دانش آموزان پايه دوم متوسطه شهرستان ايلام/ همت جوهري.- به راهنمايي هادي بحيرايي‌با مشاوره محمدرضا نيکخو.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي‌گروه روانشناسي، رشته روانشناسي عمومي) ؛ ۱۳۸۲.

۲۰۷۹

رابطه بين تيپ شخصيتي A و B و گروههاي خوني و رضايت شغلي دبيران زن شهر تهران/ ليلا رنخبرخانقاه.- به راهنمايي علي فتحي آشتياني‌با مشاوره قدسي احقر.- کار شناسي ارشد (دانشگاه تربيت معلم، دانشکده مديريت برنامه‌ريز، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۷۹.

۳۵۲۴

رابطه بين ثبات مديريت با عملکرد کارکنان حوره ستادي وزارت آموزش و پرورش/ علي عبدالهي.- به راهنمايي هدايت الله نقيبي‌با مشاوره حيدرعلي هومن.- کارشناسي ارشد M.A (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي، دانشکده علوم اجتماعي و روانشناسي، رشته گرايش(مديريت أموزشي)) ؛ ۱۳۸۱.

۵۴۲۳

رابطه بين خود کارآمدي و خلاقيت در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران/ عليرضا صالح.- به راهنمايي علي اکبر خسروي‌با مشاوره سيامک نقشبندي.- کارشناسي ارشد (M.A ) (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز، دانشکده روانشناسي و علوم اجتماعي، گروه روانشناسي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۸۵.

۴۴۹۸

رابطه بين سبک مديريت با اضطراب و استرس شغلي معلمان مدارس ابتدايي شهر سبزوار/ علي اکبر فروغي مقدم.- به راهنمايي محمود آقا حسينعلي شيرازي‌با مشاوره محمود قرباني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکز مديريت آموزش و پژوهش، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۳.

۱۴۹۹

رابطه بين سبکهاي شناختي وابسته به زمينه وناوابسته به زمينه دانش آموزان وشيوه هاي تربيتي مورد استفاده والدين آنها/ رسول کرونوقايي.- به راهنمايي علي‌اکبرسيف‌با مشاوره يوسف کريمي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده روانشناسي وعلوم تربيتي) ؛ ۷۸-۷۷.

۳۰۰۱

رابطه بين سبکهاي واسترس مديران مدارس شهرستان خرم‌آباد ۸۲ - ۸۱/ معصومه واليزاده.- به راهنمايي علي دلاوربا مشاوره حسين مهرداد.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مؤسسه عالي آموزش وپژوهش مديريت و برنامه ريزي، دانشکده [ندارد]، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۸۲.

۲۱۸۵

رابطه بين سطح گوش دادن و انتخاب راهبرهاي گوش دادن دردانشجويان کارشناسي رشته زبان انگليسي/ حسين علي عسگري.- به راهنمايي فلاحي مقيمي‌با مشاوره زهره اسلامي راسخ.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علم و صنعت ايران، دانشکده زبانهاي خارجي، رشته آموزش زبان خارجي) ؛ ۱۳۸۰.

۲۲۹۷

رابطه بين سلامت سازماني مدرسه و الگوهاي رفتارسازماني/ محمد زمانيان.- به راهنمايي علي علاقه بندبا مشاوره کاظم سليمي زاده.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۷۹.

۱۵۱۷

رابطه بين عزت نفس مديران واثربخشي آنان درمدارس ابتدايي دخترانه شهر سبزوار/ فاطمه کروجي.- به راهنمايي بختيارشعباني ورکي‌با مشاوره بهرامعلي قنبري هاشم‌آبادي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکزآموزش مديريت دولتي) ؛ ۷۸-۷۷.

۴۵۱۵

رابطه بين فرهنگ سازماني و ميزان مشارکت دبيران در مدارس متوسطه استان زنجان/ علي اکبر الله ورديان.- به راهنمايي صاحب بدري پشته‌با مشاوره رضا پيرايش.- کارشناسي ارشد (دانشگاه موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي‌گروه مديريت، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۳.

۵۸۵۲

رابطه بين ميزان خودپنداري و شاخص هاي عملکرد مديران مدارس متوسطه شهر کرمانشاه/ محمدرضا محمدي مير عزيزي.- به راهنمايي سيد منصور توليتي‌با مشاوره داوود حسين زاده.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساوه، دانشکده علوم انساني، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۶.

۳۵۳۶

رابطه بين ويژگيهاي شخصيتي با رضايت شغلي در معلمان شهرستان تويسرکان/ هومن بصيري.- به راهنمايي سيد ابوالقاسم مهري نژادبا مشاوره مهديه صالحي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي‌گروه روانشناسي تربيتي، رشته روان شناسي تربيتي) ؛ ۱۳۸۲.

۳۵۱۵

رابطه بين ويژگيهاي شخصيتي مديران و جو سازماني با حل خلاقانه مسئله در ادارات آموزش و پرورش مناطق نوزده گانه شهر تهران/ فاطمه فرهادي.- به راهنمايي فتاح ناظم‌با مشاوره فردوس يادگاري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد رود هن، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته برنامه ريزي آموزشي) ؛ ۱۳۸۲.

۱۵۱۸

رابطه بين ويژگيهاي شخصيتي نوجوانان ونظام ارزشي آنهاباتاکيدبرارزش مذهبي وعمل به باورهاي ديني/ محمودبرجعلي.- به راهنمايي حسن احدي‌با مشاوره محمودگلزاري.- کارشناسي ارشد؛روانشناسي عمومي (دانشگاه آزاداسلامي) ؛ ۷۸.

۱۸۰۵

رابطه بين ويژگي‌هاي شخصيتي و ميزان کارايي مديران مدارس رهنمايي/ علي بيرانوند.- به راهنمايي حميد رضا آقا محمديان شعرباف‌با مشاوره محمد حسن رئوفي.- کار شناسي ارشد (دانشگاه دانشگاه علوم تربيتي روانشناسي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۷۹.

۵۹۶۰

رابطه بين هيجان خواهي  و بزهکاري  ( خريد و فروش مواد مخدر ،  سرقت و شرارت ) در نوجوانان کانون اصلاح و تربيت استان لرستان/ علي  سپهوند.- به راهنمايي علي رضا محمد  آريابا مشاوره عزت اله قدم پور.- کارشناسي  ارشد (دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده ادبيات و علوم انساني، رشته روان شناسي  تربيت) ؛ ۱۳۸۶.

۱۸۰۶

رابطه جو سازماني و بيگانگي از کار معلمان مدارس ابتدايي شهر تهران در سال تحصيلي ۷۸ - ۷۷/ هايده توکلي طبا.- به راهنمايي سيد محمد مير کمالي‌با مشاوره علي علاقه بند.- کار شناسي ارشد (دانشکده دانشکده مديريت و برنامه ريزي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۷۸ - ۷۷.

۵۹۲۷

رابطه جو عاطفي خانواده با خودکار آمدي تحصيلي و تمايلات شغلي دانش آموزان سوم متوسطه شهر تهران/ پژوهشگر: عذرا يوسفي.- به راهنمايي کيومرث فرحبخش؛ استاد مشاور: نورعلي فرخي؛ استاد داور: احمد اعتمادي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته مشاوره شغلي) ؛ ۱۳۸۶.

۱۳۸۳

رابطه جومدرسه باکارآمدي شخصي مشاورمدرسه (مشاوران مردمدارس متوسطه کرج)/ رحيم حميدي‌پور.- به راهنمايي باقرثنايي ذاکربا مشاوره عليرضا محمودنيا.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تربيت معلم، دانشکده علوم تربيتي، گروه مشاوره) ؛ ۷۷.

۱۴۶۳

رابطه خشنودي شغلي وانگيزه پيشرفت باسلامت رواني ومسئوليت پذيري مربيان تربيتي زن آموزشگاههاي اهواز/ پروين رضايي.- به راهنمايي حسين شکرکن‌با مشاوره بهمن نجاريان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شهيدچمران، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي) ؛ ۷۸.

۱۴۶۶

رابطه خشنودي شغلي وانگيزه پيشرفت باسلامت رواني ومسئوليت پذيري مربيان تربيتي مردآموزشگاههاي اهواز/ علي موسوي ده‌موردي.- به راهنمايي حسين شکرکن‌با مشاوره بهمن نجاريان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شهيدچمران، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي) ؛ ۷۸.

۴۶

رابطه خصوصيات شخصيتي نوجوانان با تعدادفرزندان خانواده/ پروانه،فتاحي.- به راهنمايي عزيزالله تاجيک اسماعيلي.- کارشناسي (دانشگاه اداره کل آموزشهاي ضمن خدمت، دانشکده مديريت و برنامه ريزي، رشته امور تربيتي) ؛ ۷۴-۱۳۷۳.

۱۸۳۵

رابطه خلاقيت،خودشکوفايي و عزت‌نفس آموزگاران مرد با سلامت رواني و عملکرد شغلي آنان و عملکرد تحصيلي دانش آموزان پايه هاي سوم تا پنجم دبستانهاي باغملک/ رحم‌خدا ممبيني.- به راهنمايي جمال حقيقي‌با مشاوره حسين شکر کن.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شهيد چمران اهواز، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۷۹.

۵۴۰۷

رابطه خلاقيت و نگرش به خلاقيت خود با منبع کنترل در دانش آموزان سال اول دبيرستان شهر اراک/ اسماعيل رشيدي.- به راهنمايي محمود مينا کاري‌با مشاوره مهرناز شهرآراي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شهيد بهشتي، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۸۵.

۵۴۰۷

رابطه خلاقيت و نگرش به خلاقيت خودبا منبع کنترل  در دانش آموزان سال اول دبيرستان شهر اراک/ اسماعيل رشيدي.- به راهنمايي محمود مينا کاري‌با مشاوره مهر ناز شهر آراي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شهيد بهشتي، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۸۵.

۲۵۵۴

رابطه خودباوري مديران باپيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستانهاي عادي - دولتي آموزش و پرورش شهرتهران/ اسماعيل مختاري.- به راهنمايي عباس خورشيدي‌با مشاوره حيدرعلي هومن.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي، دانشکده علوم اجتماعي وروانشناسي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۸۱.

۱۷۸۷

رابطه خود پنداري با پذيرش اجتماعي./ شهناز؛ محمدي.- به راهنمايي حسن پاشا شريفي.- کارشناسي ارشد (دانشکده مديريت و برنامه ريزي، رشته امور تربيتي) .

۴۳۳۳

رابطه دانش مديريتي مديران ستادي آموزش و پرورش مشهد و سبک تصميم گيري آنان/ وجيهه ظهور پرونده.- به راهنمايي حسينعلي کوهستاني‌با مشاوره محمدرضا آهنچيان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه فردوسي، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، گروه مديريت، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۳.

۱۸۳۱

رابطه راهبردهاي يادگيري خود گردان، مؤلفه هاي انگيزشي(خودکار آمدي، ارزشهاي درون زاد،اضطراب امتحان)و هوش با همديگر و با عملکرد تحصيلي دانش آموزان پسر سال دوم دبيرستان شهرستان اهواز/ کيوان رفيعيان.- به راهنمايي حسين شکرکن‌با مشاوره منيجه شهني.- کار شناسي ارشد (دانشگاه شهيد چمران اهواز، دانشکده علوم تربيتي روانشناسي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۷۹.

۵۶۳۰

رابطه رشته هاي تحصيلي و هوشهاي چند گانه با نگرش نسبت به رشته هاي تحصيلي دانش آموزان پيش دانشگاهي شهرتهران/ مهرناز اسحاق نيا.- به راهنمايي علي اکبر سيف‌با مشاوره علي دلاور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۸۶.

۴۶۹۸

رابطه سبک رهبري مديران و سطح مشارکت آنان در استقرار مديريت کيفيت فراگير در دبستانهاي شهر زنجان/ حميرا خطيبي.- به راهنمايي عليرضا شغلي‌با مشاوره اکبر عالم تبريز.- کارشناسي ارشد (دانشگاه موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي‌گروه مديريت، رشته مديريت) ؛ ۱۳۸۴.

۱۵۲۸

رابطه سبک رهبري وفضاي سازماني بابهره برداري خدمات مديران آموزشگاهها (در دبيرستانهاي شهر تهران) به منظورارايه الگوي مديريت مناسب آموزشي/ فتاح ناظم.- به راهنمايي محمدعلي طوسي‌با مشاوره علي دلاور.- دکتري (دانشگاه دانشگاه آزاداسلامي، دانشکده واحد علوم وتحقيقات) ؛ ۷۹-۷۸.

۲۲۵۹

رابطه سبک مديريت مدارس راهنمايي ودبيرستان بارضايت شغلي دبيران شهرستان خرم آباد/ تقي زيودار.- به راهنمايي علي دلاوربا مشاوره عبدالرضاگودرزي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکز آموزش مديريت دولتي استان لرستان، دانشکده (ندارد)، رشته مديريت دولتي) ؛ ۱۳۸۰.

۴۲۶۶

رابطه سبک مديريت مديران با رضايت شغلي دبيران در دبيرستانهاي پسرانه نظري دولتي استان کردستان/ طالب محمدي.- به راهنمايي خدايار ابيلي‌با مشاوره مظفرالدين واعظي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، گروه علوم تربيتي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۳.

۴۹۸۹

رابطه سبک هاي تفکر مديران با انجام وظايف مديريتي آنان از نظر دبيران دبيرستانهاي دولتي دخترانه شهر تهران/ محبوبه عسلي نباتي.- به راهنمايي فردوس يادگاري‌با مشاوره علاء الدين اعتمادي اهري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد رود هن، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۵.

۳۰۴۶

رابطه سرمايه انساني ورشداقتصادي باتاکيدبرنقش توزيع تحصيلات نيروي کارموردايران سالهاي ۷۹ - ۴۵/ شهاب نفيسي.- به راهنمايي مسعود نيلي‌با مشاوره غلامعلي فرجاد.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي، دانشکده [ندارد]، رشته مهندسي سيستمهاي اقتصادي - اجتماعي) ؛ ۸۱.

۷۵۲

رابطه سن ورود به مدرسه باعملکرد تحصيلي وسازگاري عاطفي - اجتماعي دانش آموزان پايه اول مدارس ابتدايي شهرستان اهواز/ حميد شرفي.- به راهنمايي بهمن نجاريان‌با مشاوره حسين شکرکن.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شهيد چمران اهواز، دانشکده علوم تربيتي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۷۴.

۶۷۴

رابطه عزت نفس ،انگيزش وهوش با پيشرفت تحصيلي در بين دانش آموزاني که  به دوره پيش دانشگاهي راه يافته اند ./ محمود؛گشتاسبي.- به راهنمايي علي دلاوربا مشاوره عبدالله شفيع آبادي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه طباطبائي، دانشکده روانشناسي وعلوم تربيتي، رشته سنجش و اندازه گيري) ؛ ۷۵-۱۳۷۴.

۵۷۵۷

رابطه عزت نفس با پرخاشگري در دانش آموزان (دختر و پسر) سال سوم متوسطه شهر خرامه/ غريب زارع.- به راهنمايي جعفر دارابي‌با مشاوره آذر پاکدامن ساوجي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساوه، دانشکده علوم انساني، گروه علوم تربيتي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۸۵.

۱۶۴۷

رابطه عزت نفس با پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان دختر و پسر سال سوم    رياضي فيزيک نظام جديد متوسطه شهر تهران./ احمدميرعلي؛ياري.- به راهنمايي عبدالرضا گودرزي‌با مشاوره قدسي احقر.- کارشناسي ارشد (دانشکده مديريت و برنامه ريزي، رشته تحقيقات آموزشي) ؛ ۷۹-۱۳۷۸.

۵۴۶۲

رابطه فرهنگ سازماني با سبک مديريت مديران دبيرستانها و هنرستانها ي شهرستان ايلام/ صيدرضا کريميان.- به راهنمايي ناصر جواهري زاده‌با مشاوره حجت طاهري گودرزي.- کارشناسي ارشد (M.A ) (دانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرد، دانشکده مديريت دولتي، رشته گرايش منابع انساني) ؛ ۱۳۸۵.

۴۴۷۵

رابطه کارآيي خانواده و فرسودگي شغلي معلمان مقطع ابتدايي آموزش و پرورش منطقه ۱۹ شهر تهران/ فراهم محسن زاده.- به راهنمايي عليرضا کيامنش.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تربيت معلم، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، گروه روانشناسي، رشته مشاوره) ؛ ۱۳۸۳.

۲۸۰۹

رابطه کارايي خانواده وراهبرد هاي مقابله بااسترس نوجوانان فاقد وواجد پدرشهرتهران/ مرتضي فاضل.- به راهنمايي شهيدي‌با مشاوره محمدکاظم سليمي زاده.- کارشناسي ارشد (دانشگاه طباطبايي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته مشاوره) ؛ ۸۱.

۲۵۶۱

رابطه منبع کنترل و فرسودگي شغلي مشاوران دبيرستانهاي نواحي چهارگانه کرج/ محمد جوادي ايلخچي عليا.- به راهنمايي فرح لطفي کاشاني‌با مشاوره باقر ثنايي ذاکر.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي رودهن، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته مشاوره) ؛ ۸۰.

۴۲۰۰

رابطه مهارت سازماني مديريت زمان با فشار شغلي (استرس) در بين مديران دوره متوسطه در شهر همدان/ معصومه ثمري.- به راهنمايي محجوب‌با مشاوره صمدي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه سازمان مديريت و برنامه ريزي، دانشکده مديريت آموزش و پژوهش، گروه مديريت آموزشي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۳.

۳۶۲۶

رابطه مهارتهاي ارتباطي مديران با رضايت شغلي دبيران در مدارس متوسطه دولتي و غير دولتي شهر تهران/ مجتبي باغدارنيا.- به راهنمايي فردوس يادگاري‌با مشاوره علا الدين اعتماد اهري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد رود هن، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۲.

۳۱۷۲

رابطه واج آرايي با حوزهاي معنايي در واژه گان زبان فارسي/ مهسا يوسفي عراقي.- به راهنمايي علي ميرعمادي‌با مشاوره بهمن زندي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي، دانشکده مرکز تحصيلات تکميلي، رشته زبان شناسي همگاني) ؛ ۱۳۸۱.

۴۱۲

رابطه ويژگيهاي شخصيتي مديران باسبکهاي مديريت آموزشي دردبيرستانهاي شهرستان ساري/ محمد صالحي.- به راهنمايي غلامعلي سرمدبا مشاوره علي دلاور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي واحد رودهن، دانشکده [ندارد]، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۷۴.

۲۰۱۷

رابطه ويژگيهاي شخصيتي معلمان ومديران کارايي آنان در شهرري/ نامدار چشم آذر.- به راهنمايي مهديه صالحي‌با مشاوره هادي بهرامي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز، دانشکده علوم اجتماعي و روانشناسي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۷۹.

۵۳۱۹

رابطه هوش هيجاني با رضايت شغلي معلمان زن و مرد شهرستان يزد/ حسين رضوي.- به راهنمايي عبدالله شفيع آبادي‌با مشاوره حسن پاشا شريفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد رود هن، رشته روانشناسي مشاوره) ؛ ۱۳۸۴.

۵۵۶۵

رابطه هوش هيجاني با سازگاري اجتماعي و شغلي معلمان مقطع راهنمايي قم/ احمد قدسي.- به راهنمايي عليرضا آقا يوسفي‌با مشاوره حسين خنيفر.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساوه، دانشکده علوم انساني، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ 1385.

۵۲۶۵

رابطه هوش هيجاني ، سبک رهبري و کار آمدي مديران مدارس/ کوروش بني هاشميان.- به راهنمايي پرويز آزاد فلاح‌با مشاوره کاظم رسول زاده طباطبايي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده علوم انساني، رشته روانشناسي عمومي) ؛ ۱۳۸۵.

۴۹۱۶

رابطه هيجان خواهي با نگرش به سوآ مصرف مواد مخدر در دانش آموزان دبيرستاني شهرستان ممسني/ حميد حسيني.- به راهنمايي سلطانعلي کا ظمي‌با مشاوره امين الله فاضل.- کارشناسي ارشد M_A (دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان، رشته روانشناسي گرايش عمومي) ؛ ۱۳۸۴.

۳۱۶۷

رابطه‌ي خويشتن شناسي مديران بافشاررواني آنان درمدارس راهنمايي دولتي آموزش و پرورش ناحيه هاي ۴،۳،۲ شهرستان کرج/ مظاهرمحبوبي.- به راهنمايي اعلاالدين اعتماداهري‌با مشاوره فتاح ناظم.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده واحدرودهن، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۱.

۵۶۳۶

راهکارهاي افزايش ميزان موفقيت دانش آموزان دوره متوسطه در رياضي از ديدگاه دبيران در استان اردبيل/ فينا تيز پاز.- به راهنمايي محمد حسن بيژن زاده‌با مشاوره توفيق الله ويرنلو.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات، دانشکده علوم، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي (M.S.C )) ؛ ۱۳۸۵.

۴۵۲۵

راههاي آموزش خلاقيت در دانش آموزان پسر دوره ي متوسطه شهرستان ملاير/ عليرضا اميدي.- به راهنمايي علي دلاوربا مشاوره محمد عسگري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراک، دانشکده تحصيلات تکميلي، رشته علوم تربيتي( تاريخ و فلسفه تعليم و تربيت)) ؛ ۱۳۸۳.

۱۱۲۶

راههاي جلب مشارکت مردم در امور آموزش و پرورش از ديدگاه مديران واعضاي انجمن اوليامدارس شهري دولتي و غير انتفايي استان سمنان./ علي اکبر؛فريدون.- به راهنمايي احدزارده‌با مشاوره محمداحمديان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده روانشناسي وعلوم تربيتي، رشته برنامه ريزي آموزشي) ؛ ۷۶-۱۳۷۵.

۳۰۱۸

راههاي نگهداري معلمان ابتدايي در مقطع ابتدايي شهرستان قوچان/ جبار رستمي.- به راهنمايي علاءالدين فتاح ناظم‌با مشاوره فتاح ناظم.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، گروه مديريت آموزشي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۲.

۴۶۹۰

ررسي تطبيقي نظام برنامه ريزي درسي ايران، ژاپن و انگلستان/ اکرم هوشيار قاسمي.- به راهنمايي پروين احمدي‌با مشاوره مژده وزيري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم تربيتي و روان شناسي، گروه مديريت، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۴.

۱۰۳۷

رساله طراحي الگويي براي ارزشيابي برنامه درسي و بکارگيري آن در ارزشيابي    درس روشها وفنون تدريس دوره هاي تربيت دانشگاهها./ نعمت الله موسي پور.- به راهنمايي عليرضا کيامنش‌با مشاوره محمودمهر محمدي.- دکتري (دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده علوم انساني، رشته برنامه ريز درسي) ؛ ۱۳۷۶.

۲۵۵۵

رساله مقايسه فراواني اختلالات رفتاري ايذايي ونقص توجه دربين کودکان تک فرزندو چندفرزند شهر تهران/ فيروزه درخشان‌پور.- به راهنمايي سعيدصدربا مشاوره شاهرخ سردارپور گودرزي.- دکتري (دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي، درماني شهيدبهشتي، دانشکده [ندارد]، رشته روانپزشکي) ؛ ۸۱.

۲۵۶۴

رشته تحصيلي،سطح توانش زباني وراهبردهاي خواندان ودرک مطلب دردانش آموزان دخترمقطع پيش دانشگاهي/ پرنگ قاضي.- به راهنمايي حميده معرفت‌با مشاوره علي اکبرفراهاني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده زبانهاي خارجي گروه زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۸۱.

۵۳۳۱

روابط سياسي ايران و روسيه/ حسينعلي ابراهيمي.- به راهنمايي برات دهمرده‌با مشاوره عباس سرافرازي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه سيستان و بلوجستان، رشته تاريخ) ؛ ۱۳۸۴.

۲۷۵۷

رواسازي،اعتباريابي وهنجاربخشي پرسشنامه ترس ازموفقيت ذاکرمن واليسون دربين دانشجويان.

۸۳۳

رواسازي ،اعتباريابي وهنجاريابي آزمون توانايي ذهني اوتيس- لئون براي دانش آموزان ۲۱تا۴۱ساله شهرتهران/ احمدشريفيان.- به راهنمايي علي دلاوربا مشاوره حسن احمدي.- کارشناسي ارشد؛سنجش واندازه گيري (دانشگاه علامه علامه طباطبايي، دانشکده روانشناسي وعلوم تربيتي) ؛ ۷۶.

۲۰۰۵

روايي و پايايي ديکته/ الهام کاوندي.- به راهنمايي غلامرضاکياني‌با مشاوره مسعود يزداني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۷۹.

۹۰۴

روش تحقيق در فلسفه اسلامي/ حسين ثقفي هير.- به راهنمايي مقصود محمدي‌با مشاوره محمدرضا گل چوبي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده الهيات الهيات و ادبيات عرب، گروه فلسفه و کلام اسلامي، رشته الهيات و ادبيات عرب) .

۱۴۶۰

روشهاي آموزش وارزشيابي درس ديني (درمقطع راهنمايي)/ محمود آريايي‌نژاد.- به راهنمايي هاشم فردانش.- کارشناسي ارشد؛تاريخ وفلسفه‌آموزش وپرورش (دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده علوم انساني) ؛ ۷۷.

۵۸۴۲

روشهاي تربيت در نهج البلاغه/ سيد اياد موسوي.- به راهنمايي علي قائمي اميري‌با مشاوره يابر دلفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر، رشته تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش) ؛ ۱۳۸۵.

۴۲۰۲

روش هاي تشويق و تنبيه در قرآن و سنت و اثرات مثبت آن دو/ محمد ستاري پور.- به راهنمايي سيد محمد علي ايازي‌با مشاوره مهدي مهريزي.- کارشناسي ارشد (دانشکده اصول الدين، گروه علوم قرآن و حديث، رشته علوم قرآن و حديث) ؛ ۱۳۸۲.

۲۵۳۲

رونداصلاحات اقتصادي درکشورترکمنستان بعدازفروپاشي اتحاد جماهير شوروي/ رضاعارف تولايي.- به راهنمايي سعيد نائب‌با مشاوره الهه کولايي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي واحد تهران مرکز، دانشکده [ندارد]، رشته مطالعات منطقه‌اي) ؛ ۱۳۷۹.

۱۹۲۱

روندوالگوي توسعه کالبدي بندر بوشهر/ رحيم جمالي.- به راهنمايي مهدي قرخالوبا مشاوره مجتبي قديري معصوم.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده ادبيات و علوم انساني، رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري) ؛ ۱۳۷۹.

۴۶۵۱

رويکردهاي خيال انگيز در شعر اوحدي مراغه اي/ فاطمه مقصودي.- به راهنمايي محمدتقي گودرزي‌با مشاوره حسن قهري صارمي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده تحصيلات تکميلي، گروه زبان و ادبيات فارسي، رشته زبان و ادبيات فارسي) ؛ ۱۳۸۳.

۴۸۶۰

زمين شناسي استان يزد و تاثير آن در پيدايش و عملکرد معادن فلزي و غير فلزي آن/ يحيي افخمي ميبدي.- به راهنمايي رضامستوفي الممالکي‌با مشاوره پرويز کردواماني.- کارشناسي ارشد (M_ A) (دانشگاه آزاد اسلامي واحد لارستان، دانشکده علوم انساني، رشته جعرافياي طبيعي) ؛ ۱۳۸۴.

۴۲۱۹

زيبايي در ادب حماسي با تکيه بر شاهنامه، گرشاسب نامه و بهمن نامه/ خديجه اسفندياري فر.- به راهنمايي عبدالحسين سرامي‌با مشاوره غلامرضا تميمي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي‌گروه ادبيات فارسي، رشته زبان و ادبيات فارسي) ؛ ۱۳۸۳.

۳۶۹۵

زير جبر هاي فازي/ نيره شيرج شريفي.- به راهنمايي رضا عامري‌با مشاوره يحيي طالبي رستمي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مازندران، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته رياضي) ؛ ۱۳۸۲.

۴۱۵۹

زير فضاهاي پاياي عملگرهاي ترکيبي/ ساره حق خواه.- به راهنمايي بهمن يوسفي‌با مشاوره بهمن طباطبايي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شيراز، رشته رياضي محض) ؛ ۱۳۸۳.

۲۶۴۷

ساخت آزمون باور ديني و هنجاريابي آن براي دانش دانش آموزان سال سوم دبيرستانهاي شهرتهران/ محمد معتقدلاريجاني.- به راهنمايي علي دلاوربا مشاوره احمد برجعلي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکري، دانشکده روانشناسي و علوم اجتماعي، رشته روانسنجي) ؛ ۸۱.

۱۹۱۴

ساخت مقياسي براي سنجش تفکر پارانوئيدي و بررسي رابطه آن با پرخاشگري مسئوليت پذيري و عملکرد تحصيلي دانش آموزان دختر مراکز پيش دانشگاهي اهواز/ سودابه شيري بابادي.- به راهنمايي بهمن نجاريان‌با مشاوره منيجه شهني ييلاقي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شهيد چمران اهواز، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۷۹.

۱۲۸۲

ساخت واعتباردهي مقياسي براي سنجش عزت نفس وبررسي رابطه‌آن باپرخاشگري ،رفتارهاي ضداجتماعي،عملکردتحصيلي و وضعيت اقتصادي، اجتماعي دردانش آموزان دختردبيرستانهاي شهرستان اهواز/ مهتاب سبزواري.- به راهنمايي بهمن نجاريان‌با مشاوره حسين شکرکن.- کارشناسي ارشد؛روانشناسي (دانشگاه آزاداسلامي، دانشکده روانشناسي) .

۱۵۵۲

ساخت واعتباريابي ابزاراندازه گيري عوامل فشارزاي شغلي دبيران تربيت بدني استان خوزستان وتعيين رابطه بين اين عوامل باسلامت رواني آنها/ پريوش نوربخش.- به راهنمايي ميراحمدمظفري‌با مشاوره بهمن نجاريان.- دکتري (دانشگاه تربيت معلم، دانشکده تربيت بدني وعلوم ورزشي) ؛ ۷۸.

۱۲۱۶

ساخت واعتباريابي پرسشنامه‌اي براي سنجش رويدادهاي فشارزاي زندگي وارده بردانش آموزان پسردبيرستاني شهرستان اهوازوبررسي رابطه اين عوامل فشارزا بر عملکردتحصيلي آنها/ هادي کجباف‌نژاد.- به راهنمايي بهمن نجاريان‌با مشاوره حسين شکرکن.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شهيدچمران) ؛ ۷۴-۷۳.

۷۵۹

ساخت و اعتبار يابي مقدماتي پرسشنامه اضطراب امتحان وبررسي رابطه      اضطراب امتحان با اضطراب عمومي ،عزت نفس،پايگاههاي اجتماعي -اقتصادي ،عملکردتحصيلي و انتظارات معلم در دانش آموزان پسر سال سوم راهنمايي شهرستان اهواز/ عباس، اباالقاسمي.- به راهنمايي مهين نجاريان‌با مشاوره حسين شکرکن.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شهيدچمران، دانشکده علوم تربيتي وروانشناسي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۷۵.

۲۰۶۷

ساخت واعتباريابي مقدماتي پرسشنامه اضطراب امتحان و بررسي رابطه آن با اضطراب عمومي، عزت نفس، پايگاه اجتماعي- اقتصادي، انتظارات معلم و عملکرد تحصيلي در بين دانش آموزان دختر سال سوم مدارس راهنمايي اهواز/ عزيزه اسدي مقدم.- به راهنمايي بهمن نجاريان‌با مشاوره حسين شکرکن.- کار شناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز، رشته روانشناسي عمومي) ؛ ۷۵.

۱۱۵۹

ساخت و اعتباريابي مقياسي براي سنجش روانشناختي و بررسي رابطه آن با   تيپ شخصيتي الف، کانون مهار،عزت نفس ،شکايات جسماني و عملکردتحصيلي در دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاداسلامي واحداهواز/ آذر، کيامرثي.- به راهنمايي بهمن نجاريان‌با مشاوره مهناز مهرابي زاده هنرمند.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي، رشته روانشناسي) ؛ ۱۳۷۷.

۹۵۴

ساخت و اعتباريابي مقياسي براي سنجش عزت نفس و بررسي رابطه آن با      پرخاشگري و رفتارهاي ضد اجتمايي،وضعيت اجتمايي-اقتصادي وعملکردتحصيلي در دانش آموزان پسر پايهاي اول تا سوم دوره متوسطه شهرستان اهواز/ مسعود ناظم شيرازي.- به راهنمايي بهمن بخاريان‌با مشاوره حسين شکرکن.-  (دانشگاه اداره‌آموزش و پرورش استان خوزستان[شوراي تحقيقات]) .

۱۷۲۴

ساخت و هنجاريابي آزمون تشخيصي رياضي براي دانش آموزان پسر پايه چهارم و پنجم منطقه شهر قدس(شهرستان غرب تهران)./ مجيد اکبري.- به راهنمايي رضا محمودي‌با مشاوره ولي‌الله فرزاد.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکز آموزش عالي ضنمن خدمت فرهنگيان، رشته سنجش و اندازه گيري) ؛ ۷۹-۱۳۷۸.

۲۰۴۲

ساخت‌وهنجاريابي‌آزمون‌چندجنبه‌اي‌خلاقيت/ افشين، سليماني.- به راهنمايي احمد اعتمادي‌با مشاوره ابوالفضل کرمي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده روانشناسي‌وعلوم‌تربيتي، رشته مشاوره) ؛ ۸۰-۱۳۷۹.

۸۳۲

ساخت وهنجاريابي آزمون سنجش استعدادرياضي براي دانش آموزان دختردوره راهنمايي تهران/ بهنازقلمبردزفولي.- به راهنمايي حسن پاشاشريفي‌با مشاوره حيدرعلي هومن.- کارشناسي ارشد؛سنجش واندازه گيري (دانشگاه آزاداسلامي،واحدتهران مرکزي) ؛ ۷۵.

۳۱۶۳

ساخت وهنجاريابي آزمون فرسودگي شغلي وپيش بيني عوامل فرسودگي شغلي درمعلمان شهرستان اسلامشهر/ فاطمه پاکي.- به راهنمايي هادي بهرامي‌با مشاوره محمدکاظم سليمي زاده.- کارشناسي ارشد (دانشگاه وزارت آموزش و پرورش، دانشکده [ندارد]، رشته سنجش و اندازه گيري) ؛ ۱۳۸۰.

۳۳۶۰

ساخت و هنجار يابي پرسشنامه کمرويي نوجوانان ( پايه هاي اول ، دوم ، سوم دبيرستانهاي شهر تهران)/ زهرا پور مقداد.- به راهنمايي محمد کاظم سليمي زاده‌با مشاوره حسن پاشا شريفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز، دانشکده روانشناسي و علوم اجتماعي، رشته سنجش و اندازه گيري(روان سنجي)) ؛ ۱۳۸۲.

۱۷۰۲

ساخت و هنجاريابي مقدماتي مقياسي براي سنجش نگرش ديني دانش آموزان در  مدارس راهنمايي شهر تهران./ خديجه؛محمدي.- به راهنمايي ولي الله فرزادبا مشاوره قدسي احقر.- کارشناسي ارشد (دانشکده مديريت وبرنامه ريزي، رشته تحقيقات آموزشي) ؛ ۷۹-۱۳۷۸.

۳۴۶۵

سبب شناسي کمرويي با تاگيد بر عوامل اجتماعي موثر بر کمرويي در بين دانش آموزان مقطع متو سطه شهر ياسوج/ سيد خسرو حسيني.- به راهنمايي فرغ السادات عريضي  _ رسول رباني‌با مشاوره _.- کارشناسي ارشد (دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبيات و علوم انساني، گروه علوم اجتماعي، رشته _) ؛ ۱۳۸۲.

۳۶۲۴

سرشتهاي القائي همگن/ سيده پريوش برهاني.- به راهنمايي امير راهنماي برقي‌با مشاوره _.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکز تحصيلات تکميلي در علوم پايه زنجان، دانشکده _، رشته _) ؛ ۱۳۸۲.

۵۶۳۹

سرقفلي از ديدگاه فقه اماميه/ محبوب رحيمي.- به راهنمايي محمد علي قرباني‌با مشاوره زين العابدين قرباني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد لاهيجان‌گروه الهيات و معارف اسلامي، رشته فقه و مباني حقوق اسلامي) ؛ ۱۳۸۵.

۹۶۸

سرمايه گذاري بهينه در سرمايه انساني تحت شرايط عدم اطمينان تئوري و   کاربرد آن در ايران/ يعقوب انتظاري.- به راهنمايي جعفر عباسي‌با مشاوره منصور خليلي عراقي-محمود متوسلي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد، رشته توسعه اقتصادي و برنامه ريزي) ؛ ۱۳۷۳.

۵۱۷۴

سقت در فقه اسلامي/ رحيم اکبري آلني.- به راهنمايي غلامعلي پيراسته‌با مشاوره محمدعلي قرباني.- کارشناسي ارشد M.A (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده واحد لاهيجان، رشته فقه ومباني حقوق اسلامي) ؛ ۱۳۸۴.

۲۴۰۶

سلامت سازماني و رابطه‌آن باتعهدسازماني در مدارس راهنمايي مناطق ۱۹ گانه تهران/ ابوالقاسم نوروزي ميرفضل‌الله.- به راهنمايي علي علاقه‌بندبا مشاوره علي دلاور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۰.

۳۴۹۹

سنتز مواد درشت منفذ (POre ) با چار چوب ريز منفذ باوري با تکيه بر زئوليت مانند ها/ راضيه بنکداري سخي.- به راهنمايي حميد رضا آقا بزرگ _ فتح الله صالحي رادبا مشاوره حسين آقا بزرگ.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال، دانشکده شيمي، گروه تحصيلات تکميلي، رشته گرايش شيمي معدني) ؛ ۱۳۸۲.

۴۹۲۶

سنجش اثر بخشي آموزش دوره مهارت هاي زندگي بر خود پنداره و عزت نفس در نوجواني/ طيبه قلي زاده عنصرودي.- به راهنمايي حسن پاشاشريفي‌با مشاوره احمد جلالي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز، دانشکده علوم اجتماعي و روانشناسي، رشته روانشناسي _ سنجش و اندازه گيري) ؛ ۱۳۸۳.

۴۹۷۷

سنجش منزلت اجتماعي معلمان در بين دانش آموزان پيش دانشگاهي استان قم/ محمدعلي قائم پور.- به راهنمايي مهرداد نوابخش‌با مشاوره سيف الله الهي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات، رشته جامعه شناسي _ پژوهش احتماعي( MSC )) ؛ ۱۳۸۵.

۲۳۰۰

سنجش ميزان همنوايي دانش آموزان با هنجار هاي مدرسه اي وبررسي عوامل مؤثربرآن دردوره دبيرستان بخش بندپي شرقي/ محمدعلي يزداني ورزي.- به راهنمايي حسين هوشنگي‌با مشاوره سوسن سرخوش.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن گروه علوم تربيتي، دانشکده (ندارد)، رشته جمعيت شناسي) ؛ ۱۳۷۹.

۱۶۰۷

سنجش و مقايسه ميزان رضايت معلمان دوره هاي تحصيلي [ابتدايي ،راهنمايي،متوسطه]از معيار هاي سه گانه [عوامل عملکردي ،رفتار شغلي،رفتار اخلاقي فرم ارزشيابي کارکنان در شهرستان تهران./ امين الله؛خوشدوني فراهاني.- به راهنمايي عبدالرضا گودرزي‌با مشاوره صادق موسوي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکزآموزش عالي فرهنگيان -اداره کل آموزش نيروي انساني، رشته تحقيقات آموزشي) ؛ ۱۳۷۸.

۲۱۰۸

سيرتاريخي درس کتابهاي درسي مدارس ايران از سال ۱۳۰۰ تا ۱۳۷۳(هـ ش)/ حسين محمدحسيني نژاد.- به راهنمايي محمدسرورمولايي‌با مشاوره عفت مستشارنيا.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، رشته ادبيات فارسي) ؛ ۱۳۷۴.

۵۹۵۹

سير تحول محتواي کتابهاي فارسي دوره پنج ساله ابتدايي در سده ي اخير/ نگارنده : طاهره فريدونپور.- به راهنمايي رضا محمودي .-با مشاوره نگار داودي اردکاني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه پيام نور، دانشکده علوم انساني، گروه زبان شناسي و زبانهاي خارجي، رشته آموزش زبان فارسي) ؛ ۱۳۸۷.

۲۲۶۱

سيرتحول مدارس خارجي درايران/ پرويز محمدصالاحي‌اعظمي.- به راهنمايي غلامعلي سرمدي‌با مشاوره فردوس يادگاري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته برنامه ريزي آموزشي) ؛ ۸۰.

۵۸۸۰

سيره پيامبر اعظم (ص) در يد کرد معاد/ ابراهيم آقاگلي.- به راهنمايي ناصر رفيعي‌با مشاوره محمد اسعدي.- کارشناسي ارشد (دانشکده اصول الدين، گروه علوم قرآن و حديث، رشته علوم قرآن و حديث) ؛ ۱۳۸۶.

۱۶۷۶

سيستم اطلاعات مديريت آموزشي - مشارکتي/ غلامحسين حسين‌زاده.- به راهنمايي محمدرضابهرنگي (برنجي)با مشاوره محمدحسن پروند.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي - واحدتهران) ؛ ۷۳.

۳۴۸۷

( سيماي زن در خمسه نظامي)/ سارا زارع جيرهنده.- به راهنمايي شهرام احمدي‌با مشاوره عليرضا نيکويي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر _ چالوس، دانشکده ادبيات علوم انساني، رشته زبان و ادبيات فارسي (M.A )) ؛ ۱۳۸۲.

۲۴۰۰

سيماي متقين درقرآن کريم/ زهرا حشمدار.- به راهنمايي ابولقاسم امامي‌با مشاوره محمدعلي لساني فشارکي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج، دانشکده [ندارد]، رشته [ندارد]) ؛ ۱۳۸۰.

۵۰۴۳

سيماي مخبتين در قرآن و روايات/ امرالله سليماني.- به راهنمايي عابدي‌با مشاوره رفيعي.- کارشناسي ارشد (دانشکده اصول الدين، رشته علوم قرآن و حديث) ؛ ۱۳۸۳.

۴۷۳۳

سيماي نمايندگان قزوين در مجلس شوراي ملي (از مشروطيت تا کودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲)/ علي يعقوبي.- به راهنمايي سليمان امين زاده‌با مشاوره نصرالله بيات.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي‌گروه تاريخ، رشته تاريخ) ؛ ۱۳۸۳.

۵۱۵۰

شاخص هاي مؤثر بر عملکرد معلمان رياضي/ فاطمه آخورلو.- به راهنمايي فرهاد حسين زاده لطفي‌با مشاوره احمد  شا هوراني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده علوم تحقيقات، رشته آموزش رياضي) ؛ ۱۳۸۴.

۲۴۶۳

شخصيت پردازي در منطق الطيرعطارنيشابوري/ مجيديوسفي فهاداني.- به راهنمايي علي‌اصغر حلبي‌با مشاوره اسدالله کفافي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي، دانشکده زبان وادبيات فارسي) ؛ ۸۰.

۵۶۳۴

شرح و تحليل ده مقاله اول از مثنوي روضه  الا نوار خواجوي کرماني/ مير نادر هاشمي مهر.- به راهنمايي حسين نوين‌با مشاوره محمد فرهمند.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي اردبيل‌گروه زبان و ادبيات فارسي، رشته زبان و ادبيات فارسي) ؛ ۱۳۸۶.

۱۸۹۸

شرح وتحليل سندبادنامه ظهيري سمرقندي/ حسين جهان‌تيغ.- به راهنمايي محمد علوي مقدم‌با مشاوره محمد حسين خسروان.- کار شناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد، رشته زبان و ادبيات فارسي) ؛ ۱۳۷۳.

۲۸۰۰

شرق شناسي درکيم وگذري به هند/ محمدکاظم باقري.- به راهنمايي مريم بيادبا مشاوره جاويد قيطانچي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده زبانهاي خارجي، رشته ادبيات انگليسي) ؛ ۸۱.

۴۳۱۱

شرکت پذيري حاصل ضربهاي خارجي بوسيله عملهاي جزئي، عملهاي پوشاننده و نمايشهاي جزئي/ محمدعلي فرجي.- به راهنمايي بهمن طباطبايي‌با مشاوره بهمن يوسفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شيراز، دانشکده تحصيلات تکميلي، گروه علوم پايه، رشته رياضي محض) ؛ ۱۳۸۳.

۳۴۹۴

شعر شکست (بررسي جريان شعر نو فارسي از کود تاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا انقلاب سفيد)/ عليرضا دهرويه.- به راهنمايي مسعود روحاني‌با مشاوره حسين حسن پور.- کار شناسي ارشد (( M.A )) (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده واحد نوشهر _ چالوس، رشته _) ؛ ۱۳۸۲.

۵۸۱۰

شکواييه در سبک عراقي ( با تاکيد بر اشعار عطار، عراقي ، سعدي، حافظ)/ جمال امامي بافراني.- به راهنمايي عبدالرضا مدرس زاده‌با مشاوره اصغر دادبه.- کارشناسي ارشد (M.A) (دانشگاه آزاد اسلامي واحد کاشان، دانشکده تحصيلات تکميلي، گروه زبان و ادبيات فارسي، رشته زبان و ادبيات فارسي) ؛ ۱۳۸۶.

۲۳۴۷

شناخت ازديدگاه قرآن/ ابوالفضل صادق نژاد.- به راهنمايي جعفرعلي اميدي نجف آبادي‌با مشاوره ابوالقاسم امامي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج، دانشکده الهيات، رشته علوم قرآن و حديث) ؛ ۱۳۸۰.

۳۱۷۸

شناخت عوامل مؤثربرنگرش مثبت معلمان نسبت به شغلشان درشهرستان اسفراين/ محمدرضادهک رادآزاد.- به راهنمايي علي اکبرسيف‌با مشاوره يوسف کريمي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده واحد علوم تحقيقات، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۸۰.

۱۶۲۵

شناخت نقش شوراي معلمان مدارس دربهينه سازي کيفيت‌آموزش وارائه راهکارهاي عملي آن در سال تحصيلي ۷۸-۷۷ در استان سمنان./ فخري ؛محمديان.- به راهنمايي علي اکبر ييدختي‌با مشاوره بهاءالدين برهاني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکزآموزش مديريت دولتي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۷۹-۱۳۷۸.

۱۹۴۵

شناخت و مقايسه جرايم بوميان و مهاجران/ احمد نيکزاد.- به راهنمايي جعفرسخاوت‌با مشاوره محمد عبداللهي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده علوم اجتماعي گروه پژوشگري اجتماعي (جامعه شناسي)، رشته جامعه شناسي) ؛ ۷۴.

۳۴۷۴

شناخت ويژگيهاي مديران آموزشي مقطع متوسطه نواحي آموزش و پرورش شهرستان خرم آباد در سال تحصيلي ۸۱ _ ۱۳۸۰/ سيده فهيمه شاهرخي.- به راهنمايي علي دلاوربا مشاوره سيد حسين جزايري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه سازمان مديريت و برنامه ريزي استان لرستان، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۲.

۱۶۴۶

شناسايي  الويت بندي مهمترين عوامل افزايش فشار عصبي [استرس]مديران    آموزش و پرورش مقطع متوسطه شهر قم ./ مريم حاجي‌بابايي.- به راهنمايي حسن زارعي متين‌با مشاوره عادل آذر.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکز آموزش مديريت دولتي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۷۸-۱۳۷۷.

۵۲۹۸

شناسايي ترکيبات شيميايي موجود در اسانس ، مطالعه ساختارهاي ترشح کننده و اثرات ضد ميکروبي اسانس دو گياه اسمير نيوپسيس اشري و زوسميا ابسيتي فوليا از تيره چتريان/ ابراهيم گلپايگاني.- به راهنمايي حسين لاري يزدي؛ حمزه اميري‌با مشاوره عبدالکر يم حقير چهرگاني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي‌گروه زيست شناسي، رشته زست شناسي علوم گياهي) ؛ ۱۳۸۵.

۳۵۰۰

شناسايي ترکيبات شيميايي موجود در اسانس و مطالعه ساختارهاي ترشح کننده و اثرات ضد ميکروبي اسانس دو گونه گياهي سالويابراگنه آناو سالوياريو ترانااز تيره نعناء/ اردشير گودرزي.- به راهنمايي حسين لاري يزدي؛ حمزه اميري‌با مشاوره عبدالکريم چهرگاني.- کارشناسي ارشد (M.SC ) (دانشگاه آزاد اسلامي و احد بروجرد، رشته زيست شناسي ؛ علوم گياهي) ؛ ۱۳۸۴.

۵۳۰۱

شناسايي ترکيبت شيميايي موجوددر اسانس و مطالعه ساختار هاي ترشح کننده و اثرات ضد ميکربي اسانس دو گونه گياهي ارموستاکيس مارکروفيلاو ارموستاکيس لاويگاتا از تيره نعناء/ اسماعيل بيات.- به راهنمايي حسين لاري يزدي‌با مشاوره عبدالکريم چهرگاني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجردگروه آموزشي زيست شناسي، رشته زيست شناسي؛ علوم گياهي) ؛ ۱۳۸۴.

۴۱۹۲

شناسايي راهکارهاي تامين منابع جديد مالي در سازمان آموزش و پرورش شهرستان زنجان از ديدگاه مديران/ مصطفي اوجاقلو.- به راهنمايي اصغر عالم تبريزبا مشاوره اکبر عالم تبريز.- کارشناسي ارشد (دانشگاه سازمان مديريت آموزشي و پژوهش، دانشکده مديريت آموزش و پژوهش، گروه مديريت آموزشي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۳.

۲۱۲۹

شناسايي سبکهاي رهبري مديران و ارتباط آن با رضايت شغلي در مقطع متوسطه آموزش و پرورش شهرستان قم/ حمزه عطارد.- به راهنمايي حسن زارع متين‌با مشاوره عادل آذر.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکز آموزش مديريت دولتي استان قم، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۷۹.

۱۸۰۸

شناسايي عوامل بهبود رضايت شغلي مديران و مقايسه رضايت شغلي مديران مدارس متوسطه دولتي و غير انتفاعي استان قم/ نادر فروتن.- به راهنمايي حسن زارعي متين‌با مشاوره عادل آذر.- کار شناسي ارشد (دانشگاه مرکزآموزش مديريت دولتي، رشته مديريت دولتي) ؛ ۱۳۷۹.

۴۷۸۲

شناسايي عوامل مؤثر بر گسترش طرح معلم پژوهنده در بين معلمان ابتدايي شهر تهران/ هادي عموزاده مهديرجي.- به راهنمايي محمد قهرماني‌با مشاوره زهراصباغيان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شهيد بهشتي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۴.

۲۱۴۲

شناسايي نارسائيهاي آموزش و پرورش شهرستان سنندج/ عصام کاکي.- به راهنمايي يوسف فربدي‌با مشاوره غلامرضا طالقاني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده مديريت، رشته مديريت دولتي- گرايش مديريت مالي) ؛ ۱۳۸۰.

۳۳۲۵

شناسايي وتبيين عوامل مؤثربرپيشرفت تحصيلي دانش آموزان سال سوم ابتداييشرکت کننده در سومين مطالعه بين المللي رياضيات و علوم(TIMSS) درس علوم/ زهرا ميرزارضايي.- به راهنمايي عليرضاکيامنش‌با مشاوره عبدالرضاگودرزي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده واحد تهران مرکزي، رشته سنجش و اندازه گيري در روانشناسي و علوم تربيتي) ؛ ۱۳۷۷.

۲۳۵۳

شيوع آسيب شناسي رواني دردانش آموزان مقطع متوسطه شهررشت براساس‌آزمون SCL9OR در سال ۱۳۸۰/ مريم کوشا.- به راهنمايي هماضرابي‌با مشاوره زهرامحتشم اميري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علوم پزشکي گيلان، دانشکده پزشکي، رشته بيماريهاي اعصاب و روان) ؛ ۱۳۸۰.

۵۶۴۲

(شيوه زندگي و سازگاري اجتماعي ) بررسي تطبيقي تاثير شيوه زندگي والدين بر سازگاري اجتماعي فرزندان در شهر تهران/ شهلا صالحي.- به راهنمايي محمد صادق مهدوي‌با مشاوره شهلا کاظمي پور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم انساني _ اجتماعي، رشته مطالعات زنان(گرايش زن و خانواده)) ؛ ۱۳۸۶.

۳۴۹

شيوه مديريت آموزشي و رضايت شغلي دبيران/ تهيه کننده صاحب بدري پشته.- به راهنمايي جلال مقدسي‌با مشاوره حسام‌الدين بيان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مديريت دولتي) ؛ ۱۳۷۱.

۵۸۸۵

شيوه هاي روانشناختي تربيت کودک از ديدگاه پيامبر اعظم (ص)/ مللک فرهود فر.- به راهنمايي مهدي فلاح‌با مشاوره کاظم گرام.- کارشناسي ارشد (دانشگاه اراک، دانشکده علوم انساني واحد اراک، رشته روانشناسي عمومي) ؛ ۱۳۸۶.

۲۷۸۹

شيوه ي شاعري، معافي ومضامين نووبديع،اوزان عروضي قافيه،صورخيال دراشعارکليم کاشاني/ زهرامحمدي اصل.- به راهنمايي جليل تجليل‌با مشاوره احمدرنجبر.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز، دانشکده ادبيات وعلوم انساني، رشته زبان وادبيات فارسي) ؛ ۸۱.

۱۵۱۰

صلح وجهاددراسلام/ ابراهيم اعتصام.- به راهنمايي عبدالکريم عبدالهي‌نژادبا مشاوره مديرشانه‌چي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه فردوسي مشهد، دانشکده الهيات ومعارف اسلامي شهيدمطهري) ؛ ۷۵.

۲۷۵۱

صوربياني جهانگشاي جويني/ احمدآريايي نسب.- به راهنمايي محمدصادق بصيري‌با مشاوره ناصر محسني نيا.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شهيد باهنر، دانشکده ادبيات و علوم انساني، رشته زبان و ابيات فارسي) ؛ ۱۳۸۰.

*۳۲۱۰

طراحي الگوي برنامه درسي بهينه براي دوره کودکستان، نقدو بررسي وضعيت اين دوره درمقايسه باآن الگو/ عبدالله عباسي.- به راهنمايي هاشم فردانش‌با مشاوره علي تقي پور - فرخنده مفيدي.- دکتري (دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده علوم انساني، رشته برنامه ريزي درسي) ؛ ۱۳۸۲.

۳۰۳۸

طراحي الگوي مناسب جهت هدايت تحصيلي دانش آموزان دوره متوسطه درشهرستان نائين وارايه مدل تحليل مسيربراي متغيرهاي مربوطه درسال تحصيلي ۸۱ -۸۰/ احمدزندوانيان نائيني.- به راهنمايي نوروزعلي کرمدوست‌با مشاوره محمود ابوالقاسمي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته تحقيقات آموزشي) ؛ ۸۱.

۱۲۷۹

طراحي الگوي نيازسنجي در برنامه درسي ./ کورش، فتحي واجارگاه.- به راهنمايي محمودمهرمحمدي‌با مشاوره هاشم فردانش -محمد حسن پرداختچي.- دکترا (دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده علوم انساني، رشته برنامه ريزي درسي) ؛ ۱۳۷۷.

۱۳۱۴

طراحي الگويي جهت پيش بيني عملکردتحصيلي دانش آموزان دوره ابتدايي درچندشهرمنتخب/ علي خاني.- به راهنمايي عباس بازرگان‌با مشاوره زهره سرمد.- کارشناسي ارشد؛تحقيقات آموزشي (دانشگاه تهران، دانشکده روان شناسي وعلوم تربيتي) ؛ ۷۸.

۴۳۵۲

طراحي دبستان دخترانه با محوريت استفاده از انرژي هاي پايان ناپذير اقليم گرم و خشک ايران _ يزد/ مرضيه قاسم زاده.- به راهنمايي علي غفاري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مجتمع هنر، دانشکده معماري و شهرسازي، گروه معماري، رشته معماري و شهرسازي) ؛ ۱۳۸۳.

۵۹۹۵

طراحي مدل ارزيابي عملکرد و رتبه بندي دبيران حسابداري هنرستان هاي فني و حرفه اي شهر تهران/ سيف اله قادري رهقي.- به راهنمايي لطفي ، محمد رضابا مشاوره رشيدي ، عليرضا.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده واحد فيروز کوه، رشته مديريت صنعتي) ؛ ۱۳۸۷.

۶۰۸۹

طراحي مدل ارزيابي عملکرد و رتبه بندي دبيران حسابداري هنرستانهاي فني و حرفه اي شهر تهران/ سيف اله قادري رهقي.- به راهنمايي لطفي ، محمد رضابا مشاوره رشيدي ، عليرضا.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي فيروز کوه، رشته مديريت صنعتي) ؛ ۱۳۸۷.

۱۸۸۴

طراحي مدل بهينه برنامه‌ريزي‌آموزشي براساس تحليل آمايش سرزمين(مطالعه موردي:استان کردستان)/ جعفراسماعيل سرخ.- به راهنمايي محمودقنادان‌با مشاوره علي دلاور.- رساله دکتراي مديريت آموزشي (ph.D) (دانشگاه آزاداسلامي واحد علوم و تحقيقات، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۷۹.

۷۵۳

طراحي مدل نظام آموزشي مديران اجرايي/ علي‌اصغرفاني.- به راهنمايي اصغرمشبکي.- دکتري (دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده علوم انساني) ؛ ۱۳۷۵.

۴۶۶۹

طراحي نرم افزار آموزش رياضي ابتدايي بر اساس رويکرد سازنده گرايي و سنجش ميزان اثربخشي آن/ مصطفي شيخ زاده.- به راهنمايي سيد داود حسيني نسب؛ غلامرضا احمدي‌با مشاوره محمود مهرمحمدي.- دکتري تخصصي (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده علوم تربيتي، گروه برنامه ريزي درسي، رشته برنامه ريزي درسي) ؛ ۱۳۸۴.

۵۸۱۱

طراحي و تبيين مدل ارزيابي فرهنگ بومي با استفاده از مدلهاي کمي/ جعفر رحماني.- به راهنمايي عباس طلوعي‌با مشاوره رمضانعلي رويايي _ هاشم نيکو مرام.- رساله دکتري Ph.D (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات، رشته مديريت برنامه ريزي مور فرهنگي) ؛ ۱۳۸۷ _ ۱۳۸۶.

۳۶۸۵

طراحي و ساخت کنتور برق ديجيتال چند تعرفه/ رضاشمس.- به راهنمايي محمد حسين رفان‌با مشاوره _.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، دانشکده فني مهندسي، گروه -، رشته الکترونيک) ؛ ۱۳۸۲.

۳۵۹۰

طراحي يکد نمونه سيستم اپتيکي زوم براي دستکاههاي تصوير بردار حرارتي/ بخش الله عسگري.- به راهنمايي حميد رضا غلاح‌با مشاوره _.- کارشناسي ارشد (دانشگاه اصفهان، دانشکده عأوک _ گروه فئزئک، رشته فيزيک(اتمي)) ؛ ۱۳۸۲.

۳۵۲۷

طراحي يک مدل مناسب براي نظام راهنمايي و مشاوره دوره ابتدايي آموزش و پرورش ايران/ حبيب پناهي.- به راهنمايي نادر قلي قورچيان‌با مشاوره تقي دوست قرين.- رساله دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده واحد علوم و تحقيقات، رشته مديريت آموزشي (PH.D )) ؛ ۱۳۸۲.

۵۳۵

طرح ارزشيابي امتحانات هماهنگ وداخلي دوره متوسطه در سه درس تخصصي رشته علوم انساني شهرستانهاي استان تهران/ ابوالقاسم اکبري.- به راهنمايي حسن‌پاشا شريفي‌با مشاوره عباس طباطبايي يزدي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي، دانشکده مديريت آموزشي) ؛ ۷۴-۷۳.

۲۸۲۹

عالم مثال ونقش آن درمعادجسماني/ عليرضابهنوديوسفي.- به راهنمايي جعفر شانظري‌با مشاوره علي حامد.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده الهيات ومعارف اسلا مي، رشته فلسفه وکلام اسلامي) ؛ ۸۱.

۹۲۷

عرضه وتقاضاي فضاي آموزشي دراستان قم/ علي‌محمد حجت نجفي.- به راهنمايي مصطفي عمادزاده‌با مشاوره مرتضي سلامتي.- کارشناسي ارشد؛ علوم تربيتي (دانشگاه آزاداسلامي ،واحدخوراسگان) ؛ ۷۶.

۲۵۷۸

عرفان دردعاي عرفه/ زهرا نادري نژاد.- به راهنمايي علي شيخ الاسلامي‌با مشاوره رضااکبريان.- رساله دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي واحدعلوم و تحقيقات، دانشکده [ندارد]، رشته گرايش عرفان اسلامي (Ph.d)) ؛ ۸۱.

۳۷۱۰

عزت نفس/ اشرف دلير.- به راهنمايي حميد رهباردار.- کارشناسي (دانشگاه مرکز تربيت معلم شهيد خورشيدي) ؛ ۱۳۸۲.

۵۸۰۲

عقل و نفس در عرفان و کلام با تکيه بر حديقه سنايي و مثنوي مولوي/ عزت الله آمره بز جلويي.- به راهنمايي محمد رضا زمان احمدي‌با مشاوره محمد رضا قاري.- کارشناسي ارشد(M.A) (دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراک، دانشکده علوم انساني، گروه زبان و ادبيات فارسي، رشته زبان و ادبيات فارسي) ؛ ۱۳۸۶.

۲۳۹۹

علل انحطاط اقوام و ملل مذکوردرقرآن/ اکبر حليم زمهرير.- به راهنمايي ابولقاسم امامي‌با مشاوره محمدعلي لساني فشارکي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي واحد کرج، دانشکده الهيات، رشته علوم قرآن و حديث) ؛ ۱۳۸۰.

۵۳۶

علل عدم جذب فارغ التحصيلان رشته مديريت آموزشي/ بهرام؛کريمي.- به راهنمايي علي دلاوربا مشاوره محمدحسن پرداختچي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي[واحدتهران]، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۷۴-۷۳.

۶۹۹

علل عدم گرايش دانش‌آموزان به رشته‌هاي فني حرفه‌اي درنظام جديدآموزش وپرورش استان ايلام/ مهدي محمودنظري.- به راهنمايي عليرضامحسني‌با مشاوره غلامعباس توسلي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي،مرکزکارشناسي ارشد) ؛ ۷۴.

۴۲۰۹

علل و رموز ماندگاري شاهکارهاي ادبي جهان در قلمرو ادبيات داستاني کودک و نوجوان (شازده کوچولو، پينوکيو، سيندرلا، سفيدبرفي، شنل قرمزي)/ مريم فتحي.- به راهنمايي حميدرضا شايگان فربا مشاوره محمدرضا روزبه.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده تحصيلات تکميلي، گروه زبان و ادبيات فارسي، رشته زبان و ادبيات فارسي) ؛ ۱۳۸۳.

۳۳۲۶

علل وعدم موفقيت دانش آموزان دوره راهنمايي درپاسخگويي به سئوال هاي آزمون علوم سومين مطالعه بين المللي (رياضيات وعلوم(timss)/ عليرضا رودافشاني.- به راهنمايي عليرضا کيامنش‌با مشاوره عليرضاحشمتي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه [ندارد]، دانشکده مديريت برنامه ريزي، رشته تحقيقات آموزشي) ؛ ۱۳۷۸.

۸۳۰

عوامل خانوادگي موثربرراه يافتن دانش آموزان دوره ابتدايي به مدارس راهنمايي تيزهوشان شهرکرد/ منوچهراعتدال‌پور.- به راهنمايي ابراهيم انصاري‌با مشاوره نصراله پورافکاري.- کارشناسي ارشد؛ علوم اجتماعي (دانشگاه آزاداسلامي ،واحددهاقان) ؛ ۷۵-۷۴.

۵۵۷۶

عوامل فردي و آموزشي مؤثر برپيشرفت تحصيلي؛ ارائه مدل پيش بيني موفقيت تحصيلي دانش آموزان پايه اول متوسطه/ عليرضا مهاجر.- به راهنمايي نوروز علي کرم دوست‌با مشاوره الهه حجازي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته تحقيقات آموزشي) ؛ ۱۳۸۵.

۳۳۹۹

عوامل فرهنگي  _ اجتماعي و آموزشي موثر بر ترک تحصيل دانش آموزان مدارس راهنمايي عشاير شهرستان لرد گان و اردل/ فرود نادري بلداجي.- به راهنمايي داريوش نوروزي‌با مشاوره مرتضي امين فر.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته برنامه ريزي آموزشي) ؛ ۱۳۸۱.

۵۹۱۳

عوامل مؤثر بر افت تحصيلي درس رياضيات سال اول دبيرستان در استان سمنان/ نجميه غندالي.- به راهنمايي فرهاد حسين زاده لطفي‌با مشاوره احمد شاهوراني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات، رشته آموزش رياضي) ؛ سمنان.

۴۲۸۴

عوامل موثر بر افزايش گرايش معلمان به فعاليت هاي تحقيقاتي/ رقيه علي عباسپور.- به راهنمايي علاالدين اعتماد اهري‌با مشاوره صمد کريم زاده.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته تحقيقات آموزشي) ؛ ۱۳۸۳.

۷۶۰

عوامل موثر برالگوي فرهنگيان [دبيران مقطع متوسطه شهر تهران]/ محمدحسين؛خسروي.- به راهنمايي هما زنجاني زاده اعزامي‌با مشاوره رامپور صدر نبوي-داريوش حيدري بيگوند.- کارشناسي ارشد (دانشگاه فردوسي، دانشکده ادبيات وعلوم انساني دکترعلي شريعتي، رشته پژوهش علوم) ؛ ۱۳۷۵.

۵۲۹۱

عوامل مؤثر بر پيشرفت مهارت خواندن دانش آموزان پايه چهارم ابتدايي کشور بر اساس داده هاي مطالعه پرلز(۲۰۰۱)/ فتح الله توحيد لو.- به راهنمايي حسن پاشاشريفي‌با مشاوره علاءالدين اعتماد اهري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد رود هن، دانشکده علوم تربيتي، رشته تحقيقات آموزشي) ؛ ۱۳۸۳.

۲۳۵۴

عوامل مؤثربرجاذبه تصدي مديريت واحدهاي آموزشي از ديدگاه مديران و معاونين مدارس ابتدايي،راهنمايي ومتوسطه شهرهاي سمنان،مهديشهروشهميرزادو سرخه/ محمدحسن رضواني ؛ محمد طاهري.- به راهنمايي علي‌اکبرامين بيدختي‌با مشاوره علي بني اسدي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکزآموزش مديريت دولتي، دانشکده (ندارد)، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۰.

۴۳۵۰

عوامل موثر بر موفقيت مديران مدارس از ديدگاه معلمان و مديران مدارس ابتدايي راهنمايي و متوسطه شهر سنقر/ مرتضي فعلي.- به راهنمايي حسن پاشا شريفي‌با مشاوره غلامعلي سرمد.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده واحد رودهن، گروه مديريت، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۳.

۲۴۷۴

عوامل مؤثردرموفقيت دبيران دروس ديني وقرآن درتدريس دانش آموزان پسردوره متوسطه استان قم درسال تحصيلي ۸۰ - ۷۹/ علي موسي زاده فتيدهي.- به راهنمايي منصورتوليتي‌با مشاوره ستيلا علاقبند.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي، دانشکده علوم اجتماعي - علوم تربيتي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۸۰.

۵۶۹۲

غنا در قرآن و حديث/ عليرضا موسوي.- به راهنمايي عبدالمجيد طالب تاش‌با مشاوره خليل مروج.- کارشناسي ارشد(M.A) (دانشگاه آزاد اسلامي واحد فسا، دانشکده ادبيات و علوم انساني ، گروه الهيات، گروه الهيات، رشته علوم قرآن و حديث) ؛ ۱۳۸۵.

۵۷۹۵

فرهنگ اشارات و تلميحات ديوان حزين لاهيجي/ محمد حسن زارع.- به راهنمايي سعيد خير خواه‌با مشاوره حسين آذر پيونو.- کارشناسي ارشد (M.A ) (دانشگاه آزاد اسلامي واحد کاشان، دانشکده تکميلي، گروه زبان و ادبيات فارسي، رشته زبان و ادبيات فارسي) ؛ ۱۳۸۶.

۴۸۵۷

فرهنگ ا صطلاحات و کنايات و تعبيرات در غزليات وحشي بافقي/ غلامرضا هاتفي.- به راهنمايي اصغر دادبه‌با مشاوره سيروس شمسيان.- کارشناسي ارشد (M _ A) (دانشگاه آزاد اسلامي واحد کاشان، دانشکده علوم انساني، رشته گرايش : زبان و ادبيات فارسي) ؛ ۱۳۸۴.

۴۲۷۰

فرهنگ بومي شهر گرگان (استرآباد، ورکانه)/ مهدي دارخال.- به راهنمايي علوي مقدم‌با مشاوره عشقي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي‌گروه زبان و ادبيات فارسي، رشته زبان و ادبيات فارسي) ؛ ۱۳۸۳.

۴۷۲۰

فرهنگ لغات و اصطلاحات مرصاد العباد من المبدا الي المعاد/ محمدعلي سلمان زاده اطاقسرايي.- به راهنمايي حسن حيدري‌با مشاوره محمدرضا عمران پور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه اراک‌گروه زبان و ادبيات فارسي، رشته زبان و ادبيات فارسي) ؛ ۱۳۸۳.

۵۶۷۱

فرهنگ موضوعي اشعار شاملو/ يوسف اسديان.- به راهنمايي مهدي خادميان کو لايي‌با مشاوره علي عسگري.- کارشناسي ارشد( M .A) (دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائم شهر) ؛ ۱۳۸۵.

۵۸۹

فرهنگ موضوعي مخزن الاسرار(نظامي گنجوي)/ عبدالعظيم بزرگي مقدم.- به راهنمايي محمودابراهيمي‌با مشاوره مصطفي خرم‌دل.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي) ؛ ۷۵.

۳۱۷۱

فعاليتهاي سياسي واجتماعي زيديان تااول قرن چهارم هجري/ محمدعسگري.- به راهنمايي حسين قرچانلوبا مشاوره احمد رضاخضري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده واحد شهرري، رشته تاريخ تمدن ملل اسلامي) ؛ ۱۳۸۰.

۱۵۱۱

فنون بلاغي درمناقب شعري نبي اکرم (ص) تاقرن ششم (عروض ،بديع ،بيان)/ حبيب جديدالاسلامي قلعه‌نو.- به راهنمايي جليل تجليل‌با مشاوره حاکمي.- دکتري (دانشگاه آزاداسلامي، دانشکده واحدعلوم وتحقيقات) ؛ ۷۶.

۵۴۹۸

قابليت اجرايي آموزش زبان به شيوه ارتباطي در دو حوزه از بافت در حال گسترش: مدارس عمومي و آموزشگاه هاي خصوصي زبان انگليسي شهر شيراز/ سيد ايت الله رزمجو.- دکتري (دانشگاه شيراز، دانشکده تحصيلات تکميلي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۱۳۸۵.

۵۴۶۰

قدسيات در عصر ايوبي/ عبدالحکيم حکيمي.- به راهنمايي محسن پيشوايي‌با مشاوره جميل جعفري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه کردستان، دانشکده ادبيات و علوم انساني، رشته زبان و ادبيات عربي) ؛ ۱۳۸۵.

۲۶۱۵

کارايي هزينه هاي دولتي درآموزش و پرورش استانهاي مختلف کشور به روش FDH/ فاطمه خداياريان طهراني.- به راهنمايي سيدجواد پورمقيم‌با مشاوره محمودحائريان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه الزهراء، دانشکده علوم اجتماعي واقتصادي، رشته توسعه اقتصادي و برنامه ريزي) ؛ ۸۱.

۳۷۴

کاربرداقتصادپته‌اي(پتوني) درمدارس راهنمايي منطقه ده تهران/ حاجي علي محمد فريبا.- به راهنمايي علي اکبر سيف‌با مشاوره مريم سيف نراقي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طبا طبايي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۷۳.

۵۵۵۸

کاربرد الگوي استقرايي نگاره _ کلمه در آموزش درس عربي پايه اول راهنمايي استان قم/ مصطفي موسوي.- به راهنمايي محمدرضابهرنگي‌با مشاوره کاظم اکرمي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تربيت معلم، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، گروه بنياد هاي آموزشي و پرورشي، رشته برنامه ريزي درسي) ؛ ۱۳۸۶.

۵۳۱۱

کاربرد شبيه سازي مونت کارلو در سيستمهاي هبسته قوي/ جبار خدادادي.- به راهنمايي رستم مرادي‌با مشاوره محمد الهي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه رازي، رشته فيزيک) ؛ ۱۳۸۴.

۶۰۹۰

کاربرد گرافيک در آموزش به کودکان ناشنوا/ نرگس بيات.- به راهنمايي افشار مهاجر ، کامران‌با مشاوره کمالي ، محمد.- کارشناسي ارشد (دانشگاه هنر، دانشکده هنر هاي تجسمي، رشته ارتباط تصويري) ؛ ۱۳۸۷.

۹۲۲

کاربردوساختارافعال،دربوستان سعدي/ رحيم عابديني.- به راهنمايي احمدذاکري‌با مشاوره ايرج وامقي.- کارشناسي ارشد؛زبان وادبيات فارسي (دانشگاه آزاداسلامي،واحدکرج) ؛ ۷۶.

۳۸۰۴

کدهاي دوتايي ناشي از دستگاههاي سه تايي اشتاينري/ شهناز دلشادفر.- به راهنمايي مژگان امامي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه رياضي، رشته رياضي محض) ؛ ۱۳۸۲.

۵۸۰۸

کوفه از تاسيس تا دارالخلافگي/ مهدي اسلامي.- به راهنمايي اللهيار خلعتبري‌با مشاوره علي اصغر مصدق.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شهيد بهشتي، رشته تاريخ اسلام) ؛ ۱۳۸۵.

۵۸۸۳

کوفه از تاسيس تا دارالخلافگي/ مهدي اسلامي.- به راهنمايي اللهيار خلعتبري‌با مشاوره علي اصغر مصدق.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شهيد بهشتي، رشته تاريخ اسلام) ؛ ۱۳۸۵.

۵۸۷۹

ماجراي سقيفه و ارتباط آن با فدک/ عصمت مقدسي.- به راهنمايي مرتضي فهيم کرماني‌با مشاوره مهديه مستقيمي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکز مديريت حوزه هاي علميه خواهران معاونت آموزش - مديريت مدارج) ؛ ۱۳۸۵.

۵۳۱۰

ماسبذان و مهر جانقذق از آغاز تا عصر قاجاريه/ مريم اميري.- به راهنمايي حسين قورچيان‌با مشاوره علي ذاکري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تاکستان، دانشکده علوم انساني، گروه الهيات و معارف اسلامي، رشته تاريخ و تمدن ملل اسلامي) ؛ ۱۳۸۴.

۵۶۱

ماهيت مديريت آموزشي و شرايط احراز آن درمقطع راهنمايي تحصيلي ./ امير پويا.- به راهنمايي مصطفي نيکنامي‌با مشاوره علي دلاور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده روانشناسي وعلوم تربيتي) ؛ ۷۴-۱۳۷۳.

۴۹۲۱

مباني معرفت شناسي پسا ساختار گرايي و تبيين و نقد دلالت هاي تربيتي آن/ زهرادشتي.- به راهنمايي مهدي سجادي‌با مشاوره محسن ايماني نائيني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده علوم انساني، رشته تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش ( گرايش تعليم و تربيت اسلامي)) ؛ ۱۳۸۴.

* ۲۹۹۱

مباني معرفت شناسي سازنده گرايي ودلالتهاي ياددهي - يادگيري آن/ علي‌اکبرشيخي فيني.- به راهنمايي هاشم فردانش‌با مشاوره [ندارد].- دکتري (دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده علوم انساني، رشته فلسفه تعليم وتربيت) ؛ ۸۱.

۲۲۹۲

مباني نظري شهادت در قرآن کتاب مقدس/ مرضيه نصرتي.- به راهنمايي علي اوسط ابراهيمي‌با مشاوره جعفر علي اميدي نجف آبادي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج، دانشکده الهيات، رشته (ندارد)) ؛ ۱۳۸۰.

۵۰۸۵

متناسب سازي برنامه تربيت شنوايي والد - کودک SKI*HI  و ارزشيابي آن در کودکان کم شنواي زير سه سال/ ژاله صمدي.- به راهنمايي مهين صدايي‌با مشاوره نعمت الله روحبخش - سعيد ملايري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران، دانشکده توانبخشي، رشته شنوايي شناسي) ؛ ۱۳۸۴.

۲۵۵۹

محاسبه خواص ساختاري وديناميکي بلورNACL/ مجتبي جمعيتي.- به راهنمايي رسول خدابش‌با مشاوره [ندارد].- کارشناسي ارشد (دانشگاه اروميه، دانشکده علوم گروه فيزيک، رشته [ندارد]) ؛ ۷۷.

۳۶۹۷

محافظت زدايي و اکسايش ترکيبات آلي بوسيله معرف کينولينيوم فلوئور و کرومات/ سيد کمال عليمحمدي.- به راهنمايي محمود تاچبخش و ايرج محمد پور بلترک‌با مشاوره _.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مازندران، دانشکده علوم پايه، گروه شيمي آلي، رشته شيمي آلي) ؛ ۱۳۸۲.

۴۴۱۵

محدوديت هاي قانوني اصل حاکميت اراده/ حسين عرب گل.- به راهنمايي عليرضا فروزنده پوربا مشاوره پرويز نجفي نژاد ناصر.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکز آموزش و توسعه منابع انساني استاد احمد آرام‌گروه مديريت، رشته مديريت و برنامه ريزي) ؛ ۱۳۸۳.

۵۶۳۷

محرم و نامحرم از نظر فقه اماميه/ علي مولائي کوجنق.- به راهنمايي زين العابدين قرباني‌با مشاوره محمد علي قرباني.- کارشناسي ارشد(M.A ) (دانشگاه آزاد اسلامي واحد لاهيجان‌گروه فقه و مباني حقوق اسلامي، رشته فقه و مباني اسلامي) ؛ ۱۳۸۵.

۲۵۴۱

مداح و مراثي پيامبر((ص)) وائمه ((ع))دراشعارشعراي قم/ محمدحسين ترابيان.- به راهنمايي اسماعيل حاکمي‌با مشاوره جليل تجليل.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي (واحد تهران مرکزي)، دانشکده [ندارد]، رشته زبان و ادبيات فارسي) ؛ ۷۹.

۱۵۵۰

مسئوليت پذيري اجتماعي دربرنامه درسي کنوني دوره ابتدايي ايران وطراحي براي آينده/ مهدي سبحاني‌نژاد.- به راهنمايي هاشم فردانش.- دکتري برنامه ريزي (دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده علوم انساني) ؛ ۷۹.

۶۰۰۴

مشارکت اجتماعي روستائيان و بررسي علل و عوامل اجتماعي آن : مطالعه نظري همراه با تحقيق ميداني در روستا هاي ايلام/ سلام  اميني.- به راهنمايي سارو خاني ، باقربا مشاوره وثوقي ، منصور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي ، واحد تهران مرکز، دانشکده روانشناسي و علوم اجتماعي، رشته جامعه شناسي) ؛ ۱۳۸۴.

۹۷۳

مشارکت مردم در فعاليت هاي اقتصادي (تحليلي بر مفاهيم و روشها)/ حسين دري نوگوراني.- به راهنمايي محمدحسين تمدن‌با مشاوره مسعود درخشان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه دانشگاه امام جعفر صادق، دانشکده دانشکده اقتصاد و معارف اسلامي) ؛ ۶۹.

۲۸۲۵

مشکلات آموزش ويادگيري خط فارسي دردانش آموزان سال دوم ابتدايي/ فرزين فهيم نيا.- به راهنمايي يحيي مدرسي‌با مشاوره مصطفي عامي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه پژوهشکده علوم انساني و مطالعات فرهنگي، دانشکده [ندارد]، رشته زبانشناسي همگاني) ؛ ۱۳۸۱.

۵۶۲

مطاقبت نيازهاي کارکنان آموزش وپرورش شهرستان خرم آبادبامدل انگيزشي   مزلو درسال ۷۴/۷۳/ حسين رضا؛نادري.- به راهنمايي اکبر عالم تبريزبا مشاوره محمدبامني مقدم.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي، رشته مديريت بازرگاني) ؛ ۷۴/۱۳۷۳.

۴۵۸۵

مطالعات تحقيقات انجام شده در حوزه افت تحصيلي/ عصمت احمدوند.- به راهنمايي علي دلاوربا مشاوره علي اکبر سيف.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته روانشناسي و علوم تربيتي) ؛ ۱۳۸۰.

۱۲۰۴

مطالعات تطبيقي جهاني و امکان سنجي اجراي آموزش از راه دور در آموزش   متوسطه کشور ./ محسن ؛فرمهيني فراهاني.- به راهنمايي غلامرضا کوثري نژاد.- کارشناسي ارشد (دانشگاه دفتر تحقيقات و برنامه ريزي آموزشي و فني و حرفه اي، رشته برنامه ريزي آموزشي) ؛ ۱۳۷۵.

۱۵۳۶

مطالعه اجراي آزمون رغبت سنج تحصيلي -شغلي و آزمون هوش بر هدايت تحصيلي دانش آموزان نظام جديد آموزش متوسطه استان مرکزي./ سيدرضاالحسيني.- به راهنمايي سيده‌منور يزدي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شوراي تحقيقات اداره آموزش و پرورش استان مرکزي، رشته علوم تربيتي) ؛ ۱۳۷۵.

۱۰۳۴

مطالعه ارتباط خلاقيت و اثر بخشي مديران مدارس متوسطه استان آذربايجان -شرقي./ کريم؛نيکجو.- به راهنمايي اسکندر فتحي آذربا مشاوره پرويز سرندي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکز آموزش مديريت دولتي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۷۶.

۴۸۳۸

مطالعه استريولوژيک اثرات عصاره آ بي _ الکلي گياه يونجه برروي ساختمان کليه رت هاي ديابتي/ زهرا همراه پور مقدم.- به راهنمايي ملک سليماني _ محمد علي شريعت زاده‌با مشاوره عبدالرحمن دزفوليان _ ميترانوري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه اراک، دانشکده علوم پايه، رشته زيست شناسي علوم جانوري گرايش سلولي تکويني) ؛ ۱۳۸۴.

۳۶۰۹

مطالعه تاثير آموزش به کمک رسانه هاي آموزشي شنيداري _ ديداري (نوارهاي ويديويي درسي يا طرح آموزش تصويري "رشد" ) بر يادگيري درس زبان انگليسي دانش آموزان پسر پايه اول دبيرستان در شهر روانسر (کرمانشاه) در سال تحصيلي ۸۱ _ ۱۳۸۰/ خداداد خدامرادي.- به راهنمايي حسن رستگارپوربا مشاوره پروين کديور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تربيت معلم، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، گروه تکنولوژي آموزشي، رشته تکنولوژي آموزشي) ؛ ۱۳۸۱.

۳۱۹۸

مطالعه تاثيرآموزش به کمک کامپيوتر(CA) بريادگيري زبان انگليسي سال اول دبيرستان و مقايسه آن باروشهاي سنتي آموزش/ محسن سعادتمند.- به راهنمايي پوراندخت فاضبيان‌با مشاوره حسن رستگار پور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تربيت معلم، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته تکنولوژي آموزشي) ؛ ۱۳۸۱.

۴۷۱۴

مطالعه تاثير تصاوير آموزشي رنگي در مقابل تصاوير آموزشي سياه و سفيد بر ميزان يادگيري درس علوم تجربي دوم راهنمايي دانش آموزان دختر و پسر ناحيه ۲ قزوين/ رضا پورشيخ.- به راهنمايي حسن شعباني‌با مشاوره داريوش نوروزي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکز آموزش و توسعه منابع انساني استاد احمد آرام‌گروه برنامه ريزي، رشته تکنولوژي و تجهيزات آموزشي) ؛ ۱۳۸۳.

۴۸۸۱

مطالعه تاثير کاربرد کامپيوتر بر پيشرفت تحصيلي و سازگاري اجتماعي دانش آموزان مقطع دوم دبيرستان هاي شهر تهران/ سوري محرم زاده.- به راهنمايي درويزه‌با مشاوره يزدي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، رشته روانشناسي عمومي) ؛ ۱۳۸۴.

۲۵۴۰

مطالعه تحقيقات انجام شده درحوزه افت تحصيلي ازسال ۷۹ - ۵۲ به شيوه فراتحليل/ عصمت احمدوند.- به راهنمايي علي دلاوربا مشاوره علي‌اکبر سيف.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبائي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۸۰.

۴۳۴۰

مطالعه ترموديناميکي تشکيل کمپلکس آهن (III) باليگاند ۲ _ (۲_ هيدروکسي فنيل) ۲_ اکسازولين به روش اسپکتروفتومتري/ شمسي حيدري.- به راهنمايي محتبي باقرزاده؛ ساسان شريفي‌با مشاوره داود نوري شرق.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده تحصيلات تکميلي، گروه شيمي، رشته شيمي) ؛ ۱۳۸۳.

۴۷۳۶

مطالعه تضعيف پرتوهاي گاما توسط بتن باريت/ تقي بيات.- به راهنمايي جعفر قيصري؛ فتح الله بوذر جمهري‌با مشاوره نادر عبدلي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه يزد، دانشکده فيزيک، گروه علوم پايه، رشته فيزيک هسته اي) ؛ ۱۳۸۳.

۵۳۶۵

مطالعه تطبيقي استراتژي هاي توسعه  IcT در سه کشور مالزي،انگلستان و امريکا و ارائه پيشنهاد هايي براي آموزش و پرورش ايران/ نيدا عبدالهي.- به راهنمايي حسن رستگار پوربا مشاوره محمد عطاران.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تربيت معلم، دانشکده روان شناسي، گروه تکنولوژي آموزشي، رشته تکنولوژي آموزشي) ؛ ۸۳.

۳۳۹۵

مطالعه تطبيقي در مراحل سيرو سلوک در عرفان اسلام ، يهود يت و مسحيت/ کبري سپهر ي بروجني.- به راهنمايي فتح الله مجتبايي‌با مشاوره مجتبي زرواني.- رساله دکترا (دانشگاه آزاد اسلامي تهران، دانشکده واحد علوم تحقيقات، رشته اديان و عرفان(Ph.D  )) ؛ ۱۳۸۱.

۴۱۷۱

مطالعه تطبيقي ديدگاهها دبيران و مديران دبيرستانهاي شيراز درباره رفتارهاي رهبري انسان گرايانه/ فرهاد پريساي.- به راهنمايي قربانعلي سليمي‌با مشاوره سيد علي سيادت.- کارشناسي ارشد (دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، گروه علوم تربيتي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۳.

۶۰۹۱

مطالعه  تطبيقي شاخص هاي توسعه کمي و کيفي آموزش ابتدايي در دو کشور ايران و کانادا به منظور ارايه راهکار هاي مناسب/ محرم طاهر خاني.- به راهنمايي ملکي ، حسن‌با مشاوره آقا زاده ، احمد.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طبا طبايي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، گروه آموزش و پرورش، رشته علوم تربيتي) ؛ ۱۳۸۸.

۱۹۶۳

مطالعه تطبيقي مولفه هاي نيمرخ عاطفي دانش آموزان در آزمون بندرگشتالت آزمون نقاشي آدمک/ حسين ابراهيم مقدم.- به راهنمايي حسين آزادبا مشاوره حسن احدي ، حسن پاشاشريفي.- دکتراي روانشناسي (دانشگاه آزاد اسلامي واحدعلوم و تحقيقات، رشته روانشناسي ( PH .D )) ؛ ۷۹ - ۷۸.

۲۳۷۴

مطالعه رابطه فراشناخت وادراک يادگيري باعملکرد زبان انگليسي دانش آموزان مراکز پيش دانشگاهي شهرستان يزد در سال تحصيلي ۷۹ - ۷۸/ رضاصالحي.- به راهنمايي ولي‌الله فرزادبا مشاوره پرويز مفتون.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تربيت معلم، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته روانشناسي و علوم تربيتي) ؛ ۱۳۸۰.

۲۸۲۴

مطالعه سبکهاي اسنادي،اضطراب وانگيزه پيشرفت باپيشرفت تحصيلي درميان دانش آموزان پسرسال اول دبيرستانهاي ولتي شهرتهران/ محسن توحيدي.- به راهنمايي ولي الله فرزادبا مشاوره پروين کديور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تربيت معلم، دانشکده روانشاسي وعلوم تربيتي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۸۱.

۵۶۵۳

مطالعه فلورستيک آلپين کوه سبلان ( بررسي و شناسايي گياهان کوه سبلان)/ فرهاد حيدري.- به راهنمايي فرخ قهرماني نژادبا مشاوره ولي الله مظفريان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات، رشته علوم گياهي) ؛ ۱۳۸۵.

۴۵۵۹

مطالعه کارايي دروني مدارس راهنمايي تحصيلي غير انتفاعي و مقايسه آن با مدارس دولتي در شهر اردبيل طي سالهاي ۷۷ الي۸۲/ عبدالله پيامي خانقاه.- به راهنمايي عيسي ابراهيم زاده‌با مشاوره محمد نريماني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي، دانشکده مديريت آموزش و پژوهش استان اردبيل، رشته مديريت دولتي) ؛ ۱۳۸۳.

۴۴۳۴

مطالعه گفتمان رياضي در کلاس درس بر پايه اصول و استانداردهاي رياضيات مدرسه اي _ 2000 NCTM/ يونس کريمي فردين پور.- به راهنمايي زهرا گويابا مشاوره مرتضي منيري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شهيد بهشتي، دانشکده علوم رياضي، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۱۳۸۳.

۲۵۷۳

مطالعه موردي درخصوص عوامل مؤثربررضايت شغلي خدمتگزاران آموزش و پرورش قم/ حسين وحيدنيا.- به راهنمايي حسين خنيفربا مشاوره داود محمدي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه سازمان مديريت و برنامه ريزي، دانشکده [ندارد]، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۸۰.

۲۴۰۳

مطالعه ميزان انطباق محتواي کتاب فرهنگ اسلامي وتعليمات ديني بااهداف   اين درس از نظر دبيران ديني پايه سوم راهنمايي شهر تهران/ پيري عطاالله؛موسوي.- به راهنمايي عزت الله نادري‌با مشاوره مصطفي عسگريان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تربيت معلم، دانشکده علوم تربيتي، رشته برنامه ريزي درسي) ؛ ۱۳۷۵.

۳۵۹۷

مطالعه نظري چند واکنش براي تعيين پارامترهاي سينتيکي و ترموديناميکي آنها/ کورش بيژني.- به راهنمايي سيد مصطفي حبيبي‌با مشاوره علي ابراهيمي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه سيستان و بلوچستان‌گروه شيمي، رشته شيمي) ؛ ۱۳۸۱.

۵۱۴۰

مطالعه و بررسي اثرات تغيير ساعت شروع به کار مدارس شهر تهران با استفاده از سيستم هاي ديناميکي/ مصطفي سيد هاشمي.- به راهنمايي ماکويي‌با مشاوره آريانژاد.- کارشناسي ارشد(M.sc ) (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات، رشته سيستم هاي اقتصادي و اجتماعي) ؛ ۱۳۸۴.

۷۵۵

مطالعه وبررسي جوسازماني مدارس راهنمايي نوشهربراساس مدل هالبين وگرافت/ سعيد فرهادي.- به راهنمايي سعيد رجايي‌پوربا مشاوره علي سيادت ، هوشمندسعيدي.- کارشناسي ارشدمديريت آموزشي (دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربيتي) .

۵۱۳۷

مطالعه وجود و چندگانگي جوابهاي مسائل بيضوي شبه خطي بحراني با شرايط کرانه اي نيومن/ مير محمد جعفر فتوکيان.- به راهنمايي قاسم عليزاده افروزي‌با مشاوره سهرابعلي يوسفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مازندران، دانشکده علوم پايه، رشته رياضي محض) ؛ ۱۳۸۳.

۵۶۳

مطالعه و مقايسه شيوه هاي مديريت مديران آموزشي زن و مرد مقطع راهنماييشهر تهران./ تهمينه بازگير.- به راهنمايي علي علاقه‌بندبا مشاوره علي دلاور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده روانشناسي وعلوم تربيتي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۷۴.

۱۳۹۵

مطالعه ومقايسه فرهنگ سازماني درسازمانهاي باساختارسازماني مکانيکي وارگانيک/ خسروعباسي.- به راهنمايي حسن پرداختچي‌با مشاوره مليحه آشتياني ، عليرضا مهديان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شهيدبهشتي، دانشکده علوم تربيتي وروانشناسي) ؛ ۷۷.

۲۴۳۵

معلم ومربي ازديدگاه قرآن و سنت/ ناهيد بريري.- به راهنمايي علي قائمي‌اميري‌با مشاوره کامبيز پوشنه.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز، دانشکده علوم اجتماعي و روانشناسي، رشته تعليم وتربيت) ؛ ۸۰.

۲۶۸۸

مقاوم‌سازي سازي ساختارهاي آموزشي (مدارس) موجود در قزوين در برابر زلزله/ عيسي جوادي.- به راهنمايي محمدعلي برخورداري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علم وصنعت، دانشکده مهندسي عمران، رشته سازه) ؛ ۸۱.

۳۳۷۰

مقايسه آراي فلسفي و تربيتي ژان ژاک روسو و ابن خلدون/ وحيد سياري.- به راهنمايي سيد عباس طباطبايي يزدي‌با مشاوره غلامعلي سرمد.- کارشناسي  ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد رود هن، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۲.

۲۶۹۲

مقايسه آراي مديران مدارس راهنمايي تحصيلي و متوسطه پيرامون علل فرار دانش آموزان از مدرسه/ محمد ابراهيم نقابي.- به راهنمايي غلامعلي سرمدبا مشاوره علاء الدين اعتماد اهري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، گروه برنامه ريزي آموزشي، رشته برنامه ريزي آموزشي) ؛ ۱۳۸۲.

۳۱۵۸

مقايسه آزمون بارفيکس،شناي سوئدي وبارفيکس اصلاح شده ومطالعه عملکرد عضلات مؤثردرآنهابه روش الکترومايوگرافي(EMG )/ غلامحسين لاسجوري.- به راهنمايي حسن دانشمندي‌با مشاوره محمد حسين عليزاده.- کارشناسي ارشد (دانشگاه گيلان، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، رشته [ندارد]) ؛ ۱۳۸۱.

۷۵۷

مقايسه آمادگي عمومي بدن دانش آموزان تيزهوش ومعمولي کلاسهاي دوم دبيرستان دراستان لرستان/ محسن يادگاري.- به راهنمايي اميراحمدمظفري‌با مشاوره محمدکاظم واعظ موسوي.- کارشناسي ارشد؛تربيت بدني وعلوم ورزشي (دانشگاه آزاداسلامي،واحدتهران مرکزي) ؛ ۷۵.

۴۶۶۳

مقايسه آموزش از طريق نرم افزار آموزشي چند رسانه اي به دو شيوه تک فراگير و چند فراگير با روش توضيحي در يادگيري درس هندسه دانش آموزان پايه دوم متوسطه شهر اراک در سال تحصيلي ۱۳۸۳_ ۱۳۸۲/ محمد سعيد ستوده نژاد.- به راهنمايي داريوش نوروزي‌با مشاوره قدسي احقر.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکز آموزش و توسعه منابع انساني استاد احمد آرام، رشته تکنولوژي آموزشي) ؛ ۱۳۸۳.

۲۶۱۶

مقايسه اثربخش مديران داراي مدرک مديريت آموزشي بامديران فاقدمدرک مديريت آموزشي در دوره متوسطه آموزش و پرورش شهر تهران/ فاطمه مقدس.- به راهنمايي حيدر علي هومن‌با مشاوره عباس خورشيد.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي، دانشکده روانشناسي و علوم اجتماعي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۸۱.

۵۸۸۲

مقايسه اثر بخشي آموزش مهارت هاي ارتباطي (به شيوه مشاوره گروهي با الگوي گوردون) در دو گروه مادران و فرزندان بر روابط والد _ فرزندي/ عصمت زاده هفت تنانيان.- به راهنمايي خديجه آريان‌با مشاوره ابوالفضل کرمي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته مشاوره خانواده) ؛ ۱۳۸۶.

۲۳۶۰

مقايسه اثربخشي روش پرسيدن دو جانبه و مطالعه فردي بر درک مطلب و يادداري/ محمدرضا دشتبان.- به راهنمايي علي‌اکبرسيف‌با مشاوره علي دلاور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته روانشناسي و تربيتي) ؛ ۱۳۸۰.

۵۲۹۰

مقايسه اثر بخشي روش مطالعه مشارکتي و روش مردر بر ميزان دانش فراشناختي درک مطلب و ياد داري دانش آموزان دختر پايه سوم دبيرستان در شهرستان اسلامشهر/ سيده ماهرخ موسوي.- به راهنمايي علي اکبر سيف‌با مشاوره يوسف کريمي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۸۴.

۶۰۳۱

مقايسه اثر بخشي روشهاي باز پروري (کمپارت)، (فرنالد) و( سينا) در درمان نارساييهاي ويژه يادگيري ( خواندن و ديکته ) دانش آموزان پايه سوم ابتدايي/ حسين جنا آبادي.- به راهنمايي سيف نراقي ، مريم‌با مشاوره دلاور ، علي؛ برجعلي ، احمد.- دکتري (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته روانشناسي) ؛ ۱۳۸۶.

۶۶۸

مقايسه ادراک وانتظارزيردستان وفرادستان مديران مدارس متوسطه ازنقش مديرمدرسه دراستان سمنان/ محمدتقي عامريون.- به راهنمايي زهراصباغيان‌با مشاوره محمدکاظم سليمي‌زاده؛ محمدحسن پرداختچي.- کارشناسي ارشد؛مديريت آموزشي (دانشگاه شهيدبهشتي، دانشکده علوم تربيتي وروانشناسي) ؛ ۷۵.

۴۷۸۳

مقايسه استعاره در زبان خود کارو زبان ادب/ خسرو عباسي آبندانکش.- به راهنمايي آزيتا افراشي‌با مشاوره فرهاد ساساني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز، دانشکده زبان هاي خارجي، رشته زبان شناسي همگاني) ؛ ۱۳۸۴.

۴۶۸۷

مقايسه اصحاب الجنه و اصحاب النار/ مظفر جليلي.- به راهنمايي سيد محمد رضوي‌با مشاوره محمد مهدي پورگل.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده الهيات، ادبيات و علوم انساني، گروه علوم قرآن و حديث، رشته الهيات و معارف اسلامي) ؛ ۱۳۸۴.

۵۵۷۰

مقايسه اضطراب امتحان در دانش آموزان دبيرستاني به والدين فرهنگي و غير فرهنگي در شهرستان قم/ محمد فيروز مختاري.- به راهنمايي حسن اسد زاده‌با مشاوره حسن شعباني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۸۵.

۳۱۸۶

مقايسه افسردگي دانش‌آموزان پسر دوره راهنمايي تحصيلي در مدارس عادي دولتي وغيرانتفاعي منطقه ۱۳ آموزش و پرورش شهرتهران/ محمدحسين شالباف.- به راهنمايي عباس خورشيدي‌با مشاوره منصور يوسفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي، دانشکده روانشناسي و علوم اجتماعي، رشته علوم تربيتي گرايش مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۲.

۲۴۵۴

مقايسه الگوي پاسخ به رورشاخ دردانشجويان مؤنث افسرده وعادي/ زهرامحمدي نيک.- به راهنمايي محمود دژکام - محمودطباطبايي‌با مشاوره حيدرعلي هومن.- کارشناسي ارشد (دانشگاه فردوسي، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، رشته روانشناسي باليني) ؛ ۱۳۷۸.

۲۳۵۰

مقايسه الگوي پاسخهادردوگروه کودکان واجدوفاقدپدردرتست ترسيم خانواده/ محمدحسين جواهري.- به راهنمايي دلاوربا مشاوره احدي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي واحد رودهن، دانشکده (ندارد)، رشته روانشناسي باليني) ؛ (ندارد).

۲۳۵۶

مقايسه الگوي ترسيم افراد بهنجاروافراد داراي ضايعه مغزي برحسب محل ضايعه درهريک ازلوبهاي مغزي درآزمون ديداري- حرکتي بندرگشتالت/ طاهر تيزدست.- به راهنمايي محمود دژکام‌با مشاوره حسن احدي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن، دانشکده (ندارد)، رشته روانشناسي باليني) ؛ ۱۳۷۴.

۱۶۲۶

مقايسه انتظارات مديران مدارس دولتي و غير دولتي با انتظارات مديران   مدارس غير انتفاعي استان سمنان از مسئولين آموزش وپرورش معلمان واولياء دانش آموزان./ ابراهيم؛محمودي.- به راهنمايي علي اکبرامين بيدختي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکز مديريت دولتي سمنان، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۷۹-۱۳۷۸.

۳۲۰۹

مقايسه انکارغيرمنطقي ومهارتهاي اجتماعي دانش آموزان دخترکمروو عادي مقطع متوسطه شهرتهران/ فضه روشني.- به راهنمايي مهديه صالحي‌با مشاوره سيد ابوالقاسم مهدي نژاد.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي، دانشکده روانشناسي و علوم اجتماعي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۸۲.

۸۲۸

مقايسه انگيزش پيشرفت و سازگاري فردي و اجتماعي دانش آموزان شبانه روزي وغير شبانه روزي مدرسه راهنمايي پسرانه نمونه دولتي شهرستان بروجن./ پروين؛فرج زاده.- به راهنمايي سيده منور يزدي‌با مشاوره شکوه السادات بني جمالي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم تربيتي وروانشناسي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۷۵.

۵۴۷۸

مقايسه انواع جهت گيري هدف بين دانش آموزان مدارس تيز هوشان و عادي دخترانه و پسرانه در رشته هاي مختلف دبيرستانهاي شيراز/ اصغر سعدي خاني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شيراز، رشته روانشناسي و آموزش کودکان استثنايي) ؛ ۱۳۸۵.

۵۴۷۸

مقايسه انواع جهت گيري هدف بين دانش آموزان مدارس تيزهوشان و عادي دخترانه و پسرانه در رشته هاي مختلف دبيرستانهاي شيراز/ اصغر سعدي خاني.- به راهنمايي لعيا بشاش‌با مشاوره شهلا البرزي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شيراز، رشته روانشناسي و آموزش و کودکان استثنايي) ؛ ۱۳۸۵.

۵۱۷۷

مقايسه اهداف تعليم وتربيت از ديدگاه ايدئاليسم و پراگماتيسم/ غفور حسني.- به راهنمايي محمد حسن ميرزامحمدي‌با مشاوره اکبر راهنما.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شاهد، دانشکده علوم انساني، رشته علوم تربيتي(تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش)) ؛ ۱۳۸۴.

۲۵۷۴

مقايسه باورهاي خودکارآمدي دانش آموزان پسر پايه دوم مقطع متوسطه شاخه هاي نظري وفني حرفه اي شهر تهران/ مجيد کندري.- به راهنمايي نيکچهر محسني‌با مشاوره باقر حجازي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۸۱.

۴۳۰۵

مقايسه بهداشت رواني دانش آموزان شاخه نظري و فني و حرفه اي شهر اراک/ ذبيح اله کاووسي.- به راهنمايي محمود منصوربا مشاوره قدسي احقر.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مديريت و برنامه ريزي، دانشکده مديريت و برنامه ريزي، رشته برنامه ريزي آموزشي) ؛ ۱۳۸۳.

۴۲۴۵

مقايسه بهداشت رواني و پيشرفت تحصيلي دانشجويان پزشکي و مهندسي دانشگاه شيراز فارغ التحصيل مراکز تيزهوشان با مدارس عادي/ عليرضا ايازي نيا.- به راهنمايي حسن حق شناس‌با مشاوره حجت الله جاويدي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، رشته روانشناسي عمومي) ؛ ۱۳۸۳.

۴۱۸۸

مقايسه بهره وري مديران با تحصيلات تخصصي در حيطه مديريت با مديران ساير رشته ها در دوره متوسطه شهرستان شاهرود از ديدگاه دبيران/ الهام زماني.- به راهنمايي فتاح نظام‌با مشاوره علا الدين اعتماد اهري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، گروه علوم تربيتي، رشته تحقيقات آموزشي) ؛ ۱۳۸۳.

۱۰۰۸

مقايسه بين نظرات دبيران ،مشاوران ودانش‌آموزان دبيرستان شهرستان بهبهاندرمورد برخي از عوامل که موجب گرايش دانش آموزان به شاخه تحصيلي کارودانش مي شود./ محمود افشون.- به راهنمايي قربانعلي سليمي‌با مشاوره سيدعلي سيادت.- کارشناسي ارشد (دانشکده علوم تربيتي، رشته برنامه ريزي آموزشي) .

۱۷۹۵

مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستانهاي دولتي تحت شوشش طرح آموزش تصويري و دبيري و دبيرستانهاي دولتي عادي در دروس(فيزيک ۱) و (شيمي۱) در سال تحصيلي (۷۸ - ۷۷) شهر يزد/ مصطفي رضائيان.- به راهنمايي غلامعلي احمدي‌با مشاوره قدسي احقر.- کار شناسي ارشد (دانشگاه دانشگاه مديريت و برنامه ريزي، رشته تحقيقات آموزشي) ؛ ۱۳۷۹.

۳۵۹۸

مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر ابتدايي يک زبانه، دو زبانه و سه زبانه در شهرستان اروميه به منظور توصيه براي برنامه ريزي مناسب در سال تحصيلي ۸۱ _ ۱۳۸۰/ حبيبه مرتضي نژاد.- به راهنمايي داوود حسيني نسب‌با مشاوره اسکندر فتحي آذر.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تبريز، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، گروه علوم تربيتي، رشته برنامه ريزي درسي) ؛ ۱۳۸۱.

۶۴۱

مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان سال سوم راهنمايي داراي والدين فرهنگي درمدارس غيرانتفاعي وعادي شهرستان مشهد،سال تحصيلي ۷۴-۷۳/ هاشم نعمتي.- به راهنمايي مصطفي عسگريان‌با مشاوره حسين تابان.- کارشناسي ارشد؛برنامه‌ريزي درسي (دانشگاه تربيت معلم، دانشکده علوم تربيتي) ؛ ۷۵.

۵۸۴۹

مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان فاقد پدر بادانش آموزان داراي پدر دوره ابتدايي استان کرمانشاه/ امير مرادي.- به راهنمايي بهمن سعيدي پور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه پيام نور مرکز خوي‌گروه علوم تربيتي) ؛ ۱۳۸۵.

۳۷۵۲

مقايسه پيشرفت تحصيلي؛ سازگاري اجتماعي و افسردگي دانش آموزان مدارس شبانه روزي با دانش آموزان روزانه دوره دبيرستان اسفراين سال تحصيلي ۸۱ _ ۱۳۸۰/ هادي حسن آبادي.- به راهنمايي سيف الله بهاري‌با مشاوره سيامک نقشبندي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده واحد رودهن، گروه مشاوره، رشته مشاوره) ؛ ۱۳۸۱.

۵۶۷۲

مقايسه پيشرفت تحصيلي و مهارتهاي اجتماعي دانش آموزان طرح ارزشيابي توصيفي با دانش آموزان خارج از طرح در پايه چهارم ابتدايي شهر تهرا ن/ اسماعيل احمدي.- به راهنمايي مهاجر ، يحيي‌با مشاوره فلسفي نژاد ، محمد رضا.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طبا طبايي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته آموزش و پرورش دبستاني) ؛ ۱۳۸۶.

۴۹۸۷

مقايسه تاثير آموزش به کمک چند رسانه اي تعاملي(CD ) و رسانه غير تعاملي(فيلم) بر افزايش سرعت و د قت يادگيري و يادداري درس علوم زيستي دانش آموزان دختر پايه اول دبيرستان منطقه ۱۹ شهر تهران/ زهره خراميده.- به راهنمايي محمد حسن امير تيموري‌با مشاوره داريوش نوروزي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته تکنولوژي آموزشي) ؛ ۱۳۸۵.

۵۹۰۷

مقايسه تاثير به کارگيري روش هاي آموزش فرنالد_ سينا و رايج در کاهش ميزان خطاهاي املاء نويسي دانش آموزان ناسا نويسي دوره ابتدايي پايه هاي دوم تا چهارم/ زهرا ايراني خواه.

۵۹۰۷

مقايسه تاثير به يادگير روشهاي آموزشي فرنالد - سينا و رايج در کاهش ميزان خطاهاي املاء نويسي دانش آموزان نارسا نويسي دوره ابتدايي پايه هاي دوم تا چهارم/ زهرا ايراني خواه.- به راهنمايي مريم سيف نراقي‌با مشاوره عزت الله نادري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران مرکزي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته روانشناسي و آموزش کودکان استثنايي) ؛ ۱۳۸۶.

۸۲۹

مقايسه تاثير دانش فراشناختي ،بازنمايي گزاره اي و راهبردهاي شناختي بر عملکرد حل مساله هاي کلامي رياضي دانش آموزان موفق و نا موفق پسر پايه سوم راهنمايي شهر سنقر د سال تحصيلي ۷۵-۷۴./ فرهاد کريمي.- به راهنمايي ولي الله فرزادبا مشاوره مهرناز شهرآراي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تربيت معلم، دانشکده علوم تربيتي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۷۵.

۱۶۴

مقايسه تاثيردوره آمادگي برعملکرد تحصيلي دانش آموزان پسردوزبانه ويک زبانه مقطع ابتدايي (درشهرهاي تبريزوتهران)/ يوسف اديب.- به راهنمايي مصطفي عسگريان‌با مشاوره عليرضاکيامنش.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تربيت معلم، دانشکده علوم تربيتي، رشته برنامه‌ريزي درسي) ؛ ۱۳۷۲.

۳۶۸۷

مقايسه تاثير روش آموزش و پرورش همياري ( مشارکتي) با روش آموزش سنتي بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان مراکز تربيت معلم و رابطه آن با سبکهاي شناختي/ محمد رشا مشهدي.- به راهنمايي حسن رستگار پوربا مشاوره پروين کديور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تربيت معلم، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، گروه تکنولوژي آموزشي، رشته تکنولوژي آموزشي) ؛ ۱۳۸۲.

۱۶۱۱

مقايسه تاثير روشهاي يادگيري مشارکتي و يادگيري فردي [روس فعلي و سنتي]بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان./ کبري ترکمان پري.- به راهنمايي حسين اسکندري‌با مشاوره جمشيد افشنگ.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي[واحدتهران مرکزي]، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۷۸-۱۳۷۷.

۱۱۶۱

مقايسه تاثير سطوح پاداش و پسخوراند بر عملکرد و علاقه به درس رياضي در دانش آموزان دختر سال سوم راهنمايي اهواز./ مهرتاج جعفري.- به راهنمايي حسين شکرکن‌با مشاوره جمال حقيقي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شهيدچمران، دانشکده علوم تربيتي وروانشناسي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۷۷.

۵۵۰۶

مقايسه تاثير ياد گيري از طريق همياري با آموزش غير فعال بر خود پنداره، جرات ورزي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ابتدايي شهرستان کنگاور/ محمد مهدي عظيمي.- به راهنمايي حمزه گنجي‌با مشاوره داود حسين زاده.- کارشتاسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساوه، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۸۵.

۲۷۲۸

مقايسه تاثير يادگيري مشارکتي بايادگيري انفرادي درميزان يادسپاري، درکو فهم،تجزيه و تحليل و قضاوت اطلاعات علني درس علوم تجربي دانش آموزان پايه پنجم شهرقم/ قدرتي، معصومه.- به راهنمايي حسن شعباني‌با مشاوره يوسف کريمي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته برنامه ريزي درسي) ؛ ۱۳۸۰.

۲۶۷۶

مقايسه تاثيريادگيري مشارکتي با يادگيري سنتي برپيشرفت درس زبان انگليسي پايه سوم راهنمايي در منطقه انزل شهرستان اروميه/ لطيف قرباني.- به راهنمايي محمدعلي الماسي‌با مشاوره محمدکاظم سليمي‌زاده.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته برنامه‌ريزي درسي) ؛ ۸۰.

۴۲۵۰

مقايسه تاثير يادگيري مشارکتي و يادگيري انفرادي در يادسپاري اطلاعات علمي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه سوم مناطق ۱۲، ۱۳ و ۱۴ آموزش و پرورش شهر تهران/ افسانه تاجيک.- به راهنمايي مولانابا مشاوره خورشيدي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي‌گروه مديريت، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۳.

۳۴۸۸

مقايسه تحول عمليات منطقي _ رياضي در کودکان عادي با کودکان داراي اختلال يادگيري رياضي در شهر سمنان/ محمد عرب عامري.- به راهنمايي پروين کديوربا مشاوره فرح لطفي کاشاني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي، دانشکده روانشناسي و علوم اجتماعي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۸۰.

۲۱۱۳

مقايسه تحول قضاوت اخلاقي در کودکان و نوجوانان بزهکار و بهنجار و بررسي تاثير شرايط خانوادگي/ ناهيد اکرمي.- به راهنمايي پريرخ دادستان‌با مشاوره علي دلاور.- کار شناسي ارشد (دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده علوم انساني، رشته روانشناسي باليني) ؛ ۱۳۷۱.

۳۰۱۳

مقايسه تحول قضاوت اخلاقي در کودکان و نوجوانان بزهکار و بهنجار و بررسي تاثير شرايط خانوادگي/ ناهيد اکرمي.- به راهنمايي پريرخ دادستان‌با مشاوره علي دلاور.- کار شناسي ارشد (دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده علوم انساني، رشته روانشناسي باليني) ؛ ۱۳۷۱.

۱۲۲۳

مقايسه تربيت پيشروجان ديويي بانظام سنتي تربيت سال تحصيلي ۷۷-۷۶/ محمودنعمتي سقرلو.- به راهنمايي ميرعبدالحسين نقيب‌زاده‌با مشاوره صمدموحد.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي، رشته تاريخ و فلسفه) ؛ ۷۷-۷۶.

۱۶۷۵

مقايسه تربيت پيشرو جان ديو يي با نظام سنتي ترتيت./ محمود ؛نعمتي سقرلو.- به راهنمايي ميرعبدالحسين نقيب زاده‌با مشاوره صمد موحد.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي [واحدتهران مرکزي]، رشته تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش [گرايش تعليم وتربيت اسلامي]) ؛ ۷۷-۱۳۷۶.

۵۶۰

مقايسه تطبيقي آموزش کشاورزي وزارت آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران  با انگلستان ،پاکستان وکره جنوبي./ عبدالله اسدالهي.- به راهنمايي زهرا صباغيان‌با مشاوره محمدتقي رضويان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي [واحدتهران]، رشته برنامه ريزي آموزشي) ؛ ۷۵-۱۳۷۴.

۱۵۱۳

مقايسه تطبيقي اشعارمسعودسعد وابوفارس حمداني (باذکروجوه تمايزوافتراق)/ منصورنيک‌پناه.- به راهنمايي محسني‌نيابا مشاوره يحيي طالبيان.- کارشناسي ارشد؛ادبيات فارسي (دانشگاه شهيدباهنرکرمان، دانشکده ادبيات وعلوم انساني) ؛ ۷۷.

۵۳۵۷

مقايسه تعارضات زناشويي در ازدواج هاي فاميلي و غير فاميلي زنان دبير شهر تهران/ پگاه تقوايي.- به راهنمايي فريده عامري‌با مشاوره منور يزدي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، رشته مشاوره و راهنمايي) ؛ ۱۳۸۵.

۲۸۴۱

مقايسه تعدادي ازشاخصهاي انتروپومتريکي دانش آموزان شناگر۱۷- ۱۵سال با هموديفان غير ورزشي/ رضاقانع مبارکه.- به راهنمايي غلامرضا شريفي‌با مشاوره قاسم رحيمي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي واحدخوراسکان، دانشکده تحصيلات تکميلي، رشته تربيت بدني و علوم ورزشي) ؛ ۸۱.

۴۳۲۷

مقايسه تعليم و تربيت ليبرال و تعليم و تربيت نئوليبرال/ طيب چهري.- به راهنمايي محسن ايماني‌با مشاوره خسرو باقري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده علوم انساني، رشته فلسفه تعليم و تربيت) ؛ ۱۳۸۳.

۳۷۶۲

مقايسه توانش هاي نظريه ذهن و نگهداري ذهني عدد در کودکان عقب مانده ذهني آموزش پذير و کودکان عادي پيش دبستاني/ علي مشهدي.- به راهنمايي نيکچهره محسني‌با مشاوره احمد به پژوه؛ باقر غباري بناب.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، گروه روانشناسي، رشته روانشناسي و آموزش کودکان استثنايي) ؛ ۱۳۸۲.

۲۰۷۷

مقايسه خصوصيات شخصيتي جوانان معتاد به مواد مخدر و جوانان عادي (غير معتاد) گروه سني ۲۰-۱۵ سال استان چهارمحال و بختياري/ عليرضا علوي.- به راهنمايي عزت‌الله نادري‌با مشاوره مريم سيف نراقي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکز آموزش مديريت دولتي، رشته مشاوره) ؛ ۱۳۷۹.

۳۱۶۹

مقايسه خود پنداره و عزت نفس خانواده هاي مشمول طرح حايتي وفرزندان آنهاباخانواده هاي مشمول طرح خودکفايي وفرزندان‌آنهادرکميته امداد امام (ره) استان تهران شهرستانهاي آن/ فريده دوگانه‌اي فرد.- به راهنمايي حسن پاشاشريفي‌با مشاوره قاسم قاضي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي واحدرودهن، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته مشاوره) ؛ ۱۳۸۲.

۳۳۳۹

مقايسه خودراهبري وابعادآن درميان مديران دبيرستانهاي دخترانه وپسرانه شهرستان شيراز/ زهراشيخ نظامي نائيني.- به راهنمايي [ساکتي]با مشاوره [آقاي خير،خانم باغبان].- کارشناسي ارشد (دانشگاه شيراز، دانشکده [ندارد]، رشته مديريت‌آموزشي) ؛ ۱۳۷۶.

۱۴۷۶

مقايسه دانش‌آموزان ، آزارپذيروعادي ازلحاظ ابراز وجود ، عملکردتحصيلي وپرخاشگري پدران آنها درمدارس راهنمايي پسرانه شهرستان بهبهان/ رحيم محامد.- به راهنمايي منيجه شهني ييلاق‌با مشاوره بهمن نجاريان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شهيدچمران، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي) ؛ ۷۸.

۲۵۵۸

مقايسه دانش آموزان ممتازوعادي ازلحاظ خلاقيت، درون گرايي - برون گرايي وعلايق شغلي دانش آموزان دختر دبيرستاني استان قم در سال تحصيلي ۸۰ - ۷۹/ اکرم خسرو يگانه.- به راهنمايي قاسم قاضي‌با مشاوره حمزه گنجي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن، دانشکده [ندارد]، رشته مشاوره) ؛ ۸۰.

۲۵۹۹

مقايسه دوروش آموزش درس انشاء(الگوي آموزش جاري باالگوي پيشنهادي)برپرورش خلاقيت دانش آموزان پسرپايه پنجم ابتدايي شهرستان گرگان/ محمدعنايت ثاني.- به راهنمايي فرخنده مفيدي‌با مشاوره يوسف کريمي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۷۹.

۱۳۱۷

مقايسه دو روش کاهش وزن سريع و تدريجي بر روي عوامل آمادگي جسماني درکشتي گيران جوان (۲۰-۱۷سال)/ محمدملکي.- به راهنمايي غلامرضاشريفي‌با مشاوره اصغرخالدان.- کارشناسي ارشد؛ تربيت بدني وعلوم ورزشي (دانشگاه آزاداسلامي،واحدخوراسگان) ؛ ۷۵.

۱۹۳۱

مقايسه ديگردوستي وتحول اخلاقي درنوجوانان بزهکاروغيربزهکار/ فاطمه سعادتمند.- به راهنمايي پريرخ دادستان‌با مشاوره محمد تقي دلخموش.- کارشناسي ارشد (دانشکده مديريت و برنامه ريزي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۷۹.

۲۵۳۶

مقايسه ذهنيت فلسفي مديران زن ومرد دبيرستانهاي شهر تهران/ نرگس بيده.- به راهنمايي حيدرعلي هومن‌با مشاوره عباس خورشيدي.- کارشناسي راشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز، دانشکده [ندارد]، رشته علوم تربيتي گرايش مديريت آموزشي) ؛ ۸۱.

۴۳۴۷

مقايسه رابطه بين عملکرد خانواده و ميزان سازگاري در دانش آموزان دختر و پسر سال دوم متوسطه شهرستان اروميه/ فريبا شريفي.- به راهنمايي حسين اسکندري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، گروه روانشناسي و علوم تربيتي، رشته روانشناسي و مشاوره) ؛ ۱۳۸۳.

۲۶۵۷

مقايسه رابطه گزينش دانشجويان تربيت معلم با موفقيت تحصيلي آنان در گروه(علوم انساني، علوم تجربي و رياضي فيزيک) در استان آذربايجان غربي/ اميد سليماني بالاوي.- به راهنمايي آقازاده‌با مشاوره مهاجر.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته برنامه ريزي درسي) ؛ ۱۳۸۱.

۲۸۰۲

مقايسه راهبردهاي مقابله باافسردگي درکودکان مبتلا وغيرمبتلا به نارسايي هوشي/ ليلا نيک منش.- به راهنمايي کامبيز پوشه‌با مشاوره محمود جمالي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز، دانشکده علوم اجتماعي وروانشناسي، رشته روانشناسي و آموزش کودکان استثنايي) ؛ ۸۱.

۴۱۸۹

مقايسه رشد اجتماعي دانش آموزان پسر ورزشکار و غير ورزشکار/ علي احمد پرهام.- به راهنمايي محمدعلي اصلانخاني‌با مشاوره مهدي نمازي زاده.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شهيد بهشتي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، گروه تربيت بدني، رشته تربيت بدني و علوم ورزشي) ؛ ۱۳۸۳.

۳۷۶۴

مقايسه رضايت شغلي؛ تعهد سازماني و همبستگي آنها با منتخبي از ويژگي هاي فردي بين مسوولين تربيت بدني آموزشگاهها و مديران ادارات سازمان تربيت بدني خراسان/ مجتبي سروش.- به راهنمايي علي محمد اميرتاش‌با مشاوره مهدي طالب پور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تربيت معلم، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، گروه تربيت بدني، رشته تربيت بدني و علوم ورزشي) ؛ ۱۳۸۱.

۱۱۵۸

مقايسه روش فعال باروش منفعل در تدريس تعليمات اجتماعي دوره ابتدايي با توجه به ويژگيهاي روانشناختي دانش‌آموزان/ علي‌اکبر قفايي.- به راهنمايي علي‌اصغر احمدي‌با مشاوره غلامعلي افروز.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي، دانشکده واحدتهران مرکزي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۷۷.

۲۵۷۹

مقايسه روش هاي آموزش خلاقيت مبتني برکارکرد هاي نيمکره راست و هر دو نيمکره مغز/ زهرادشت بزرگي.- به راهنمايي منصورعلي حميدي‌با مشاوره مهناز اخوان تفتي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم تربيتي وروانشناسي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۸۱.

۵۳۱۴

مقايسه روشهاي آموزشي دبيران و مهارتهاي درک خوانداري دانش آموزان فارسي زبان در دوره راهنمايي/ توران رضاپسند.- به راهنمايي منصور علي حميدي‌با مشاوره عذرا دبيري اصفهاني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۸۵.

۶۴۷

مقايسه روشهاي جرات‌آموزي به دانش‌آموزان کم‌جرات دختردبيرستاني باشيوه هاي مشاوره گروهي ومشاوره فردي درشهراصفهان سال تحصيلي ۷۵-۷۴/ فاطمه بهرامي.- به راهنمايي عبداله شفيع‌آبادي‌با مشاوره علي دلاور.- کارشناسي ارشد؛راهنمايي ومشاوره (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده روانشناسي وعلوم تربيتي) ؛ ۷۵-۷۴.

۱۷۳۰

مقايسه روشهاي شناختي -رفتاري و حساسيت زدايي منظم در کاهش اضطراب     امتحان و حالت -رکه اضطراب دانش آموزان سال سوم دبيرستانهاي  دخترانه منطقه پانزده تهران./ فاطمه امامقلي وند.- به راهنمايي علي فتحي آشتياني‌با مشاوره مسعود جان بزرگي.- کارشناسي ارشد (دانشکده مديريت وبرنامه ريزي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۷۹.

۴۹۷۳

مقايسه زبان گفتار و زبان نوشتار فارسي معاصر در چهار چوب واج شناسي/ صادق عبدالتاجديني.- به راهنمايي بتول علي نژادبا مشاوره محمد تقي طيب.- کارشناسي ارشد (دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبيات و علوم انساني، رشته زبان شناسي گرايش همگاني) ؛ ۱۳۸۴.

۲۳۸۴

مقايسه ساختاررواني دوگروه دانش آموزان پسر داراي ناپدري و نامادري بادانش آموزان پسر خانواده‌هاي معمولي/ لطيف مرادويسي.- به راهنمايي احمد اعتمادي‌با مشاوره خديجه‌آرين.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته مشاوره) ؛ ۱۳۸۰.

۴۴۰۲

مقايسه سازگاري فردي، اجتماعي و عملکرد تحصيلي دانش آموزان پسر سال سوم نظام جديد متوسطه شهر اهواز بر اساس اولويت هاي پنجگانه تعيين شده طبق برنامه هدايت تحصيلي/ بيژن هوشنگي.- به راهنمايي يوسفعلي عطاري‌با مشاوره حسين شکر کن.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شهيد چمران، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، گروه علوم تربيتي، رشته روانشناسي) ؛ ۱۳۸۲.

۴۴۷۱

مقايسه سبک زندگي و شيوه هاي مقابله بين معلمان آموزش ويژه و عادي/ معصومه کشميري.- به راهنمايي حميد عليزاده‌با مشاوره باقر غياري بناب.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، گروه روانشناسي، رشته روانشناسي و آموزش کودکان استثنايي) ؛ ۱۳۸۳.

۴۸۱۱

مقايسه سبک شناختي دانش آموزان راهنمايي عشايري و شهري در تعامل با ابعاد فرزندپروري/ بهنام جمشيدي سلوکلو.- به راهنمايي لطيفيان‌با مشاوره يوسفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شيرازگروه روانشناسي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۸۴.

۵۹۰۸

مقايسه سبک شناختي (کل نگر و جز نگر) دانش آموزان باو بدون شکل رياضي پايه اول راهنمايي/ الهه مرادي فتوحي.- به راهنمايي کامبيز پوشنه‌با مشاوره مجيد يوسفي لويه.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي تهران مرکز، دانشکده علوم اجتماعي روانشناسي) ؛ ۱۳۸۶.

۱۵۰۰

مقايسه سبک مديريت درمقطع متوسطه وراهنمايي مدارس تيزهوشان وعادي شهرستانهاي شهرکردواصفهان/ رضوان رضوي.- به راهنمايي مصطفي نيکنامي‌با مشاوره کاظم سليمي‌زاده.- کارشناسي ارشد.

۵۵۳۱

مقايسه سبک هاي تفکر دبيران و دانش آموزان مدارس هوشمند و عادي شهر تهران/ رحيمه فرزين پور.- به راهنمايي کامبيز پوشنه‌با مشاوره علي اکبر خسروي بابادي.- کارشناسي ارشد (M.A) (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز، دانشکده روانشناسي و علوم اجتماعي، گروه علوم تربيتي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۵.

۴۷۱۵

مقايسه سبک هاي شناختي (وابسته/ ناوابسته به زمينه) و راهبردهاي يادگيري خود نظم يافته در دانش آموزان تيزهوش و عادي سال اول متوسطه شهر قزوين/ علي مصلحي راد.- به راهنمايي صغري ابراهيمي قوام‌با مشاوره اسماعيل بيابانگرد.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، گروه روان شناسي، رشته روان شناسي تربيتي) ؛ ۱۳۸۴.

۴۴۱۹

مقايسه سبک هاي مديريت تعارض مديران داراي مدرک مديريت با مديران داراي مدرک ساير رشته ها در مدارس متوسطه شهر بوشهر/ مختار شايان فر.- به راهنمايي صاحب بدري پشته‌با مشاوره سيد عباس موسوي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مديريت آموزش و پژوهش سازمان مديريت و برنامه ريزي‌گروه مديريت، رشته مديريت) ؛ ۱۳۸۲.

۶۰۹۲

مقايسه سرعت ناميدن و مولفه هاي سه گانه حافظه فعال در  کودکان نارسا خوان و عادي/ ندا صفر پور دهکردي.- به راهنمايي وفايي ، مريم‌با مشاوره افروز ، غلامرضا.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده علوم انساني، رشته روانشناسي عمومي) ؛ ۱۳۸۸.

۴۴۱۴

مقايسه سطوح عملکرد کودکان دو زبانه و تک زبانه ناحيه ۱ آموزش و پرورش اروميه در تکاليف شناختي پياژه در دوره هوش عمليات عيني در سه پايه اول، سوم و پنجم ابتدايي/ صونا عليزاده.- به راهنمايي نيکچهره محسني‌با مشاوره علي خان زاده؛ مرضيه عارفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، گروه روانشناسي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۸۲.

۱۶۹۸

مقايسه سلامت رواني دانش آموزان پسر ورزشکار و غير ورزشکار دبيرستانهاي شهرستان کرج./ محمدرضا احمدي.- به راهنمايي حسن اسدي‌با مشاوره باقرزاده.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده تربيت بدني وعلوم ورزشي، رشته تربيت بدني و علوم ورزشي) ؛ ۱۳۷۹.

۴۷۳۲

مقايسه سلامت رواني دانش آموزان دو ساله و يک ساله در پايه اول متوسطه شهرستان قزوين/ رضا موسي خاني.- به راهنمايي فرهاد ماهربا مشاوره عصمت دانش.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي‌گروه روانشناسي، رشته روانشناسي) ؛ ۱۳۸۴.

۵۳۱۶

مقايسه سودمندي روش هاي آموزشي از نظر دستاوردهاي شناختي ، عاطفي، ورفتاري دانش آموزان دبيرستاني/ رقيه جعفري کوخالو.- به راهنمايي منصورعلي حميدي‌با مشاوره عذرا دبيري اصفهاني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۸۵.

۳۹۴۷

مقايسه سوگيري توجه نسبت به چهره هاي هيجاني طبيعي و درهم ريخته در کودکان داراي اضطراب خصلتي بالا و پايين ( ارزيابي با آزمون اصلاح شده Dot - probe )/ حسن شفيعي.- به راهنمايي حبيب هاديانفردبا مشاوره علي گودرزي؛ محمدرضا تقوي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شيرازگروه روان شناسي باليني، رشته روان شناسي باليني) ؛ ۱۳۸۳.

۱۵۸۹

مقايسه شرايط احرازمديريت،با شرايط موجود مديران متوسطه نظام جديد شهر خرم آباد در سال تحصيلي ۷۸-۱۳۷۷./ مصطفي ؛موسوي.- به راهنمايي علي دلاوربا مشاوره حسيم مهرداد.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکز آموزش مديريت دولتي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۷۸-۱۳۷۷.

۱۷۲۷

مقايسه شيوه تمرين متغير(تمرين ۵متغير،تمرين۱۵متغير بااندازه هاي  گانه توپ)در مرحله يادگيري بر عملکرد يادداري و انتقال دريک مهارت فوتبال./ داريوش؛خواجوي.- به راهنمايي حسن خلج‌با مشاوره محمد حسين رضوي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده علوم انساني، رشته تربيت بدني و علوم ورزشي) ؛ ۱۳۷۹.

۳۱۸۰

مقايسه عزت نفس سازگاري اجتماعي وهوش دانش آموزان داراي پدربادانش آموزان فاقدپدردختروپسرمقطع متوسطه شهرستان اسفراين/ حميد وظيفه شناس.- به راهنمايي سيف الله بهاري‌با مشاوره عبدالله شفيع آبادي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده واحدرودهن، رشته مشاوره) ؛ ۱۳۸۰.

۶۰۶۹

مقايسه عملکرد آموزشي روش تدريس مبتني بر پردازش اطلاعات (الگوي حافظه) با روش تدريس سنتي در پيشرفت تحصيلي درس رياضي دانش آموزان کلاس اول ابتدايي ناحيه يک شيراز/ فروزنده فروغي.- به راهنمايي کاظمي ، سلطان علي‌با مشاوره رضوي ، عبد الحميد.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي‌گروه روانشناسي و علوم تربيتي، رشته علوم تربيتي) ؛ ۱۳۸۷.

۲۴۶۶

مقايسه عملکرد آموزشي معلمان فارغ التحصل دانشسراهاجذب شده از نهضت سواد آموزي و دانش آموختگان رشته پيش دبستاني و دبستاني/ علي حسيني فرخاني.- به راهنمايي کامبيز پوشنه‌با مشاوره منصور توليتي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۰.

۱۴۶۷

مقايسه عملکردتحصيلي دانش‌آموزان پسرنظام جديدترم ششم براساس اولويت‌هاي پنجگانه تعيين شده طبق برنامه تحصيلي/ علي‌محمد فلاحتي اوشيبي.- به راهنمايي حسين شکرکن‌با مشاوره منيجه شهني ييلاق.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شهيدچمران اهواز، دانشکده علوم تربيتي وروانشناسي) ؛ ۷۸.

۷۵۶

مقايسه عملکردتحصيلي دانش‌آموزان سال سوم رشته هاي مختلف شاخه نظري نظام جديدآموزش متوسطه استان آذربايجان غربي دردروس مشترک درسال تحصيلي ۷۵-۷۴/ يحيي معروفي.- به راهنمايي عليرضاکيامنش‌با مشاوره مصطفي عسگريان.- کارشناسي ارشد؛برنامه‌ريزي درسي (دانشگاه تربيت معلم، دانشکده علوم تربيتي) ؛ ۷۵.

۳۴۹۶

مقايسه عملکرد خانواده در دو گروه دانش آموزان دختر مستقل و وابسته به ديگران/ علي اصغر غلامپور آهنگر.- به راهنمايي شکوه نوابي نژادبا مشاوره سيامک نقشبندي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده واحد علوم تحقيقات، رشته مشاوره (M.SC )) ؛ ۱۳۸۲.

۲۰۱۵

مقايسه عملکرد مديران فارغ التحصيل رشته مديريت آموزشي بامديران فارغ التحصيل ساير رشته ها از ديدگاه دبيران شهرستان کرج/ ناهيداسکندرزاده.- به راهنمايي اصغرکليشادي‌با مشاوره سيدمنصور توليتي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاده اسلامي واحد تهران مرکز، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۷۹ - ۷۸.

۳۵۶۷

مقايسه فشارهاي رواني معلمان کودکان عادي و استثنايي در شهرستان گناباد/ طاهره حسين زاده.- به راهنمايي باقر غباري بناب‌با مشاوره عبدالله دانشوري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده واحد بيرجند، رشته مشاوره و روانشناسي کودکان استثنايي) ؛ ۱۳۸۱.

۴۴۱۶

مقايسه قابليت هاي جسماني دانش آموزان دختر و پسر ۱۷ _ ۹ سال در سالهاي ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ با نورم هاي استاندارد مدارس امريکايي/ شهربانو جعفريان.- به راهنمايي مجيد کاشف‌با مشاوره عليرضا رمضاني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، دانشکده علوم انساني و تربيت بدني، گروه تربيت بدني، رشته تربيت بدني و علوم ورزشي) ؛ ۱۳۸۲.

۱۶۲۴

مقايسه کار آمدي مديران تحصيل کرده دررشته مديريت باسايرمديران درمقاطعتحصيلي راهنمايي و متوسطه استان قم./ حاجيه شمسي؛يرفقي.- به راهنمايي حسن زارع متين‌با مشاوره عادل آذر.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکز آموزش مديريت دولتي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۷۸.

۱۲۷۲

مقايسه کارآيي مشاوران ازديدگاه دانش آموزان مراکزپيش دانشگاهي شهرتهران/ عزت اله فولادي.- به راهنمايي حسين شکرکن‌با مشاوره جمال حقيقي.- کارشناسي ارشد؛روانشناسي تربيتي (دانشگاه شهيدچمران، دانشکده علوم تربيتي وروانشناسي) ؛ ۷۷-۷۶.

۶۰۱۶

مقايسه  کارايي دروني شاخه فني و حرفه اي آموزش و پرورش استان ايلام طي سالهاي ۱۳۷۹ - ۱۳۸۴ با اهداف پيش بيني شده در برنامه سوم توسعه/ فريده افسرده.- به راهنمايي مرعشي ، منصوربا مشاوره الهام پور ، حسين.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد دزفول، دانشکده علوم انساني، رشته برنامه ريزي آموزشي) ؛ ۱۳۸۷.

۱۵۲۳

مقايسه کارايي دروني مدارس راهنمايي تحصيلي شبانه روزي بامدارس راهنمايي تحصيلي روزانه همجوارشبانه روزي درمناطق تابعه استان همدان طي سالهاي تحصيلي ۷۲-۷۱ الي ۷۸-۷۷/ محافظت نصيري خانقاه.- به راهنمايي بهرام محسن پوربا مشاوره علي تقي‌پورظهير.- [کارشناسي ارشد] (دانشگاه همدان) ؛ ۷۸-۷۷.

۲۲۲۶

مقايسه کارايي راهنمايي گروهي مشاوران شهرستان آبدانان ازديدگاه دانش آموزان پسر نظام جديد متوسطه/ احمد صفوي.- به راهنمايي هادي بهرامي‌با مشاوره قدسي احقر.- کارشناسي ارشد (دانشگاه (ندارد)، دانشکده (ندارد)، رشته راهنمايي و مشاوره) ؛ ۷۹.

۱۴۷۵

مقايسه کارايي شغل فارغ‌التحصيلان مردمراکز تربيت معلم با ساير معلمان دراستان قم/ مهدي تقوايي.- به راهنمايي حسن زارعي متين‌با مشاوره غلامرضا جندقي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده مديريت آموزشي استان قم) ؛ ۷۸.

۱۰۵۲

مقايسه کارايي شغلي آموزگاران داراي مدرک کارداني و کارشناسي آموزش ضمنخدمت با ساير آموزگاران درسطح شيراز./ ناصر؛نعمتي.- به راهنمايي محمدحسين پرداختچي‌با مشاوره محبوبه عارفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شهيدبهشتي، دانشکده علوم تربيتي وروانشناسي، رشته آموزش بزگسالان) ؛ ۱۳۷۷.

۳۱۹۶

مقايسه کارايي مديران فارغ التحصيل دررشته مديريت آموزشي باسايرمديران آموزشي درايجاد تغييرونوآوري به شيوه مشارکتي((از نگرش معلمان مدارس مناطق ۱۲ و ۱۴ آموزش و پرورش تهران))/ کبري سيف.- به راهنمايي بهرنگي‌با مشاوره بهرام محسن پور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحدتهران مرکزي، دانشکده علوم اجتماعي و روانشناسي گروه علوم تربيتي، رشته M.A گرايش: مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۱.

۶۶۴

مقايسه کارکردهاي مديريتي ، پيشرفت وارتقأ تحصيلي دانش آموزان دردبيرستانهاي مديران فارغ‌التحصيل رشته هاي مديريت باسايرمديران/ جمال رجبي فقيهي.- به راهنمايي رمزگويان‌با مشاوره اصغرپور.- کارشناسي ارشد؛مديريت دولتي (دانشگاه آزاداسلامي،واحدتهران مرکزي) ؛ ۷۶-۷۵.

۴۵۶۷

مقايسه کشت نشاء و مستقيم خربزه (Cucumis malo, var, indorus) با استفاده از دو نوع پوشش پلاستيکي (سفيد و سياه)/ ولي الله شجاعي.- به راهنمايي عبدالرسول ذاکرين‌با مشاوره عبدالحسين ابوطالبي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد جهرم، رشته باغباني) ؛ ۱۳۸۳.

۴۶۰۸

مقايسه کيفيت رابطه ولي _ فرزندي در دانش آموزان پسر پرخاشگر و غير پرخاشگر در دبيرستانهاي شهر تهران/ يحيي عراقي.- به راهنمايي منوچهر ازخوش‌با مشاوره نرگس طالقاني؛ علي دلاور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي‌گروه آموزشي مشاوره، رشته مشاوره خانواده) ؛ ۱۳۸۴.

۱۹۱۳

مقايسه مدلهاي عمومي خطي(لجيت و پروپيت)و کاربردآن در تحليل عوامل مؤثر بر عيوب انکساري چشم دانش‌آموزان راهنمايي شهرستان دامغان/ يحيي ميرعماد.- به راهنمايي غلامرضابابايي‌با مشاوره فقيه زاده.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده علوم پزشکي، رشته آمارحياتي) ؛ ۱۳۷۹.

۱۱۵۵

مقايسه مراحل رشد قضاوت اخلاقي از نظر تقلب درامتحان ،عزت نفس ،هوش،    عملکردتحصيلي ،پايگاه اجتمايي -اقتصادي دردانش آموزان سال اول و دوم متوسطه شهرستان اهواز/ نادر؛قاجاري.- به راهنمايي جمال حقيقي‌با مشاوره حسين شکر کن.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي [واحداهواز]، رشته روانشناسي عمومي) ؛ ۱۳۷۷.

۱۲۷۴

مقايسه معدل تحصيلي دربين غيرورزشکاران وورزشکاران نخبه رشته هاي منتخب ورزش انفرادي واجتماعي درمدارس متوسطه کرمانشاه/ رمزي سليماني‌فر.- به راهنمايي عليمحمداميرتاش‌با مشاوره اميراحمدمظفري.- کارشناسي ارشد؛تربيت بدني علوم ورزشي (دانشگاه آزاداسلامي،واحدتهران مرکزي) ؛ ۷۶.

۲۵۵۶

مقايسه مهارت دانشجويان کارشناسي ارشدمشاوره و روانشناسي باليني دربکارگيري تکنيک‌هاي مصاحبه تشخيصي/ محمدعلي کهر.- به راهنمايي فرح لطفي کاشاني‌با مشاوره عبدالله شفيع‌آبادي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن، دانشکده روانشناسي وعلوم تربيتي، رشته مشاوره) ؛ ۸۰.

۴۴۷۴

مقايسه مهارت هاي اجتماعي، عزت نفس و پيشرفت درسي بين دانش آموزان (دختر و پسر) کلاس هاي چندپايه و عادي (تک پايه) در دوره ابتدايي/ زهرا مددي امام زاده.- به راهنمايي پروين کديوربا مشاوره شکوه نوابي نژاد.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تربيت معلم، دانشکده روان شناسي و علوم تربيتي، گروه روانشناسي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۸۳.

۳۵۲۶

مقايسه مهارتهاي مديران آموزش ديده و مديران آموزش نديده کانونهاي فرهنگي _ تربيتي/ منصور جعفري.- به راهنمايي محمد صائبي‌با مشاوره صاحب بدري پشته.- کارشناسي ارشد (دانشگاه موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي، دانشکده _، رشته مديريت و برنامه ريزي) ؛ ۱۳۸۲.

۲۱۸۶

مقايسه ميزان اثر بخشي فارغ التصيلان دانشسراهاي تربيت معلم و فارغ التخصيلان آموزش ابتدايي مراکز تربيت معلم در استان يزد/ عليمحمد نتيجه تاعالماء.- به راهنمايي علي اصغر فاني‌با مشاوره جليل بهارستان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکز آموزش مديريت دولتي) ؛ ۷۹ - ۱۳۷۸.

۱۸۶۵

مقايسه ميزان افسردگي کودکان خانواده‌هاي بحران‌زده(فقدان،جدايي،وضعيت اقتصادي - اجتماعي پاين،افت تحصيلي) و کودکان عادي پايه چهارم و پنجم مقطع ابتدايي شهرستان خاش در سال ۷۹ - ۷۸ ((اين پايان نامه با اعتبارات مالي اداره کل آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان تهيه شده است))/ عبدالحسين خاشي.- به راهنمايي احمد اعتمادي‌با مشاوره علي تقي پورظهير.- کارشناسي ارشد (دانشگاه اداره کل تربيت معلم و آموزش نيروي انساني، دانشکده مديريت و برنامه ريزي تهران، رشته مشاوره) ؛ ۱۳۷۹.

۶۶۶

مقايسه ميزان بيگانگي از کار مديران آموزشي با مديران صنعتي ./ فريبا؛ عدلي.- به راهنمايي علي علاقه بندبا مشاوره محمد کاظم سليمي پور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده روانشناسي وعلوم تربيتي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۷۵.

۲۸۶۲

مقايسه ميزان پرخاشگري بين دانش آموزان ورزشکاررشته هاي منتخب/ مهدي احمديان جلوداري.- به راهنمايي قاسم رحيمي‌با مشاوره اصغر آقايي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي، دانشکده واحد خوراسگان (اصفهان)، رشته تربيت بدني وعلوم ورزشي) ؛ ۸۱.

۶۶۵

مقايسه ميزان پيشرفت تحصيلي دانش آموزان نظام فعلي نظام جديدآموزش متوسطه درشهرتهران/ يداله عسگريان.- به راهنمايي حيدرعلي هومن‌با مشاوره محمدتقي رضويان.- کارشناسي ارشد؛برنامه‌ريزي آموزشي (دانشگاه آزاداسلامي،واحدتهران) ؛ ۷۵-۷۴.

۵۲۹۹

مقايسه ميزان پيشرفت تحصيلي و رفتارهاي سازشي دانش آموزان نيمه بينا و نيمه شنوا نظام آموزشي ويژه با نظام آموزشي تلفيقي در استان همدان/ داود فتحي.- به راهنمايي فرناز کشاورزي ارشدي‌با مشاوره محمود جمالي فيروز آبادي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز، دانشکده علوم اجتماعي و روانشناسي، رشته روانشناسي و آموزش کودکان استثنايي) ؛ ۱۳۸۵.

۳۱۶۸

مقايسه ميزان توجه،تمرکزديداري وشنيداري دردانش آموزان ورزشکار ۱۱تا ۱۸ ساله شهرستان کرج/ ژاله بشارت.- به راهنمايي کيانوش هاشميان‌با مشاوره سيدابوالقاسم مهري نژاد.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز، دانشکده روانشناسي و علوم اجتماعي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۸۱.

۵۶۹۹

مقايسه ميزان رضايت زناشويي در ازدواج هاي سنتي و غير سنتي معلمان دانشجو در علوم تحقيقات/ نگار ايراني.- به راهنمايي شکوه نوابي نژادبا مشاوره علي دلاور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات، رشته مشاوره (MSC)) ؛ ۱۳۸۳.

۶۴۵

مقايسه ميزان علاقه دانش‌آموزان دختروپسرسال اول نظام جديددبيرستانهاي شهرستان بوشهرنسبت به انتخاب شاخه کارودانش/ علي راياني.- به راهنمايي علي دلاوربا مشاوره محمدحسن پرداختچي.- کارشناسي ارشد؛برنامه‌ريزي آموزشي (دانشگاه آزاداسلامي،واحدتهران) ؛ ۷۵.

۱۹۱۷

مقايسه ميزان کارايي مدارس راهنمايي غيرانتفاعي بامدارس دولتي استان بوشهر/ عنايت الله قديمي.- به راهنمايي عبدالرضاگودرزي‌با مشاوره علي طلايي.- کارشناسي ارشد (دانشکده مرکز آموزش مديريت دولتي، رشته مرکز آموزش مديريت دولتي) ؛ ۹۷ - ۷۸.

۵۸۸۴

مقايسه ميزان کارايي مديران تحصيلکرده در رشته مديريت آموزشي با مديران تحصيلکرده در ساير رشته ها در آموزش و پرورش ناحيه ۲ قم ، ۸۶ _ ۱۳۸۵/ محمدرض ملکي.- به راهنمايي منصور توليتي‌با مشاوره سياوش طالع پسند.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساوه، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۶.

۸۳۹

مقايسه نسبت بين ناهنجاريهاي رفتاري دانش آموزان شهري وروستايي/ شهلا فرقاني رئيسي.- به راهنمايي محمودمهرمحمدي‌با مشاوره مريم آگيلاروفايي.- کارشناسي ارشد؛تاريخ وفلسفه (دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده علوم انساني) ؛ ۷۳.

۶۶۷

مقايسه نظرات مديران ودبيرات درباره ويژگيهاي مديران مدارس متوسطه استان لرستان سال تحصيلي ۷۴-۷۳/ عباسعلي محمدخاني.- به راهنمايي علي دلاوربا مشاوره محمدحسن پرداختچي.- کارشناسي ارشد؛مديريت آموزشي (دانشگاه آزاداسلامي،واحدتهران) ؛ ۷۴.

۴۸۲

مقايسه نظرات مديران ودبيران درباره ويژگيهاي مطلوب مديران مدارس متوسطه/ بلال خالقيان.- به راهنمايي مصطفي نيکنامي‌با مشاوره علي دلاور.- کارشناسي ارشد؛مديريت آموزشي (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده روانشناسي وعلوم تربيتي) ؛ ۷۴-۷۳.

۲۲۶۳

مقايسه نظرات مديران و دبيران مدارس متوسطه شهرستان لار در باره ويژگيهاي مديران اثر بخش/ محمد حسين غلامي.- به راهنمايي نيکنامي‌با مشاوره دلاور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۲.

۱۸۶۷

مقايسه نظريه هاي اندازه‌گيري(کلاسيک و سوال - پاسخ يا IR.T)از لحاظ بررسي ويژگيهاي سوالات(تحليل سوالات)/ الله‌نظر عليصوفي.- به راهنمايي محمد کاظم سليمي زاده‌با مشاوره قدسي احقر.- کارشناسي ارشد (دانشگاه (معاونت برنامه ريزي و نيروي انساني)اداره کل تربيت معلم و آموزش نيروي انساني، دانشکده مديريت و برنامه ريزي، رشته سنجش واندازه گيري (در روانشناسي و علوم تربيتي)) ؛ ۱۳۷۹.

۲۲۴۸

مقايسه نقاط قوت وضعيت مراکزپيش دانشگاهي به نظردبيران ودانش آموزان شهرستان شهريار/ مجيد شعباني‌فر.- به راهنمايي غلامعلي سرمدبا مشاوره علي‌اکبرخسروي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته برنامه ريزي آموزشي) ؛ ۸۰.

۲۳۲۵

مقايسه نگرش افراد معلول ورزشکاروغيرورزشکارنسبت به خودازبعداجتماعي/ عباس اردستاني.- به راهنمايي فريدون تندنويس‌با مشاوره فاطمه حاج ميرفتاح.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تربيت معلم، دانشکده تربت بدني و علوم ورزشي، رشته (ندارد)) ؛ ۱۳۸۰.

۱۷۲۳

مقايسه نگرش دبيران زن رشته هاي رياضي فيزيک،علوم تجربي و علوم انساني در مورد روشهاي کنترل رفتار دانش آموزان در کلاس درس./ فخرالسادات؛مددوارقاضياني.- به راهنمايي باقر ثنايي ذاکربا مشاوره ابوالقاسم مهري نژاد.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي[تهران مرکزي]، دانشکده روانشناسي وعلوم اجتماعي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۷۹.

۴۹۴۳

مقايسه نگرش معلمان روابط و تلفيقي و اولياي دانش آموزان کم شنو ا  نسبت به اثر بخشي برنامه هاي آموزش تلفيقي/ کيوان کاکابرايي.- به راهنمايي احمد به پژوه‌با مشاوره محسن شکوهي يکتا.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته روانشناسي و آموزش کودکان استثنايي) ؛ ۱۳۸۴.

۲۴۳۱

مقايسه نگهداري ذهني کودکان شهر و روستا شهرستان سقز در سال تحصيلي ۱۳۸۰ - ۱۳۷۹/ احمد فيضي.- به راهنمايي پروين کديوربا مشاوره قدسي احقر.- کارشناسي ارشد (دانشگاه وزارت آموزش و پرورش، دانشکده مديريت و برنامه‌ريزي، رشته [ندارد]) ؛ ۱۳۸۰.

۳۴۳۹

مقايسه نوع هويت دانش آموزان پيش دانشگاهي استفاده کننده از ماهواره و شبکه هاي خارجي تلوزيون و دانش آموزان غير استفاده کننده/ رحمت رمضاني.- به راهنمايي سيد کاظم رسولي طباطبايي‌با مشاوره پرويز آزاد فلاح.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده علوم انساني، رشته روانشناسي) ؛ ۱۳۸۱.

۱۸۹۲

مقايسه وبررسي ساخت دومثنوي ويس و رامين فخرالدين اسعد گرگاني و خسروو شيرين نظامي/ موسي پيري.- به راهنمايي مريم خليلي جهان تيغ‌با مشاوره محمدباراني.- کار شناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد بيرجند، رشته زبان وادبيات فارسي) ؛ ۱۳۷۹.

۳۶۰۵

مقايسه و بررسي ويژگيهاي شخصيتي دانشجويان دختر و پسر رشته هاي هنر، فني مهندسي و پزشکي دانشگاههاي آزاد اسلامي تهران/ جعفر ابراهيمي.- به راهنمايي پروين کديوربا مشاوره محمدجعفر جوادي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي ، واحد تهران مرکز، دانشکده روان شناسي و علوم اجتماعي، گروه روان شناسي تربيتي، رشته روان شناسي تربيتي) ؛ ۱۳۸۲.

۲۲۴۹

مقايسه وضعيت آمادگي جسماني دانش آموزان مدارس مقطع ابتدايي داراي معلم تربيت بدني بامدارس فاقد معلم تربيت بدني/ رسول حمايت طلب.- به راهنمايي عباسعلي کائيني‌با مشاوره محمد خبيري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، رشته تربيت بدني و علوم ورزشي) ؛ ۱۳۸۰.

۳۵۸۱

مقايسه وضعيت آمادگي جسماني دانش آموزان مقطع متوسطه آموزشگاههاي دولتي و غيرانتفاعي/ معصوم کارکن.- به راهنمايي علي اصغر رواسي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، گروه تربيت بدني، رشته تربيت بدني و علوم ورزشي) ؛ ۱۳۸۲.

۳۳۸۱د

مقايسه وضعيت روان بين دو گروه مشاورين تربيتي و معلمين دبيستانها ي سطح شهر زاهدان در سال تحصيلي  ۸۲ - ۸۱/ حوريه حسين پور.- به راهنمايي شکيبابا مشاوره سراواني.- دکتراي پزشکي (دانشگاه علوم پزشکي زاهدان، دانشکده پزشکي، رشته پزشکي) ؛ ۱۳۸۲.

۵۳۶۷

مقايسه وضعيت موجود محيط يادگيري بخش عملي دروس اختصاصي هنرستانهاي فني و حرفه اي استان کردستان با وضعيت مطلوب/ محمد سعيد کنعاني.- به راهنمايي ولي الله فرزادبا مشاوره رضا محمودي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه وزارت آموزش و پرورش، دانشکده مديريت و برنامه ريزي استاد احمد آرام، رشته برنامه ريزي آموزشي) ؛ ۱۳۸۳.

۲۳۰۵

مقايسه ويژگيهاي شخصيتي فرزندان خانواده هاي پدرسالاري و مادرسالاري/ فرهاد اصغري.- به راهنمايي احمد اعتمادي‌با مشاوره محمد کاظم سليمي زاده.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته مشاوره) ؛ ۸۰.

۲۳۹۶

مقايسه ويژگيهاي فردي و سبک مديريت مديران نمونه با ساير مديران ابتدايي استان لرستان سال تحصيلي ۷۵ -۱۳۷۴/ سيدرحمت‌الله سهرابي.- به راهنمايي علي دلاوربا مشاوره عبدالرضا گودرزي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکزآموزش مديريت دولتي، دانشکده [ندارد]، رشته مديريت دولتي) ؛ ۱۳۷۵.

۵۱۷۶

مقايسه هاي آمادگي جسماني و حرکتي دانش آموزان پسر کم توان ذهني با دانش آموزان عادي (۱۶ - ۹) سال استان اردبيل و تهيه نورم/ کريم حاج حسيني.- به راهنمايي مهدي کهندل‌با مشاوره يحيي سخنگويي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي) ؛ ۱۳۸۴.

۳۴۳۴

مقايسه هسته کنترل و استرس تحصيلي در بين دانش آموزان دختر و پسر مقاطع راهنمايي و دبيرستان شبانه روزي عشايري و دانش آموزان روزانه شهري شيراز/ حمزه کرمي (قرمزي).- به راهنمايي _با مشاوره _.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شيراز، دانشکده _، رشته روانشناسي و تربيتي) ؛ ۱۳۸۲.

۱۸۲۳

مقايسه هوش کلامي و غير کلامي دانش آموزان نارساخوان - نارسانويس با دانش آموزان عادي پسر پايه سوم ابتدايي منطقه ده شهر تهران در سال تحصيلي ۷۹ - ۱۳۷۸/ آنتيا زنديه.- به راهنمايي علي فتحي آشتياني‌با مشاوره مصطفي تبريزي.- کار شناسي ارشد (دانشکده مديريت و برنامه ريزي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۷۹.

۳۰۰۲

مقايسه هوش کلامي وغيرکلامي،عملکرد تحصيلي،مهرورزي ،مهرطلبي وسلطه گري دانش آموزان پسرودختر پايه پنجم شهرستان خرم‌آباد/ شهرزاد فتحي.- به راهنمايي مهناز مهرآبي زاده هنرمندبا مشاوره عليرضاحيدري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده واحد اهواز، رشته روانشناسي عمومي) ؛ ۸۱.

۵۱۴۶

مقايسه ي آمادگي قلبي تنفسي و اسکلتي عضلاني دانش آموزان دختر و پسر ۸ تا ۱۱ سال شهر سمنان/ شهربانو لطفي.- به راهنمايي حميد آقاعلي نژادبا مشاوره محمد علي آذربايجاني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، رشته تربيت بدني و علوم ورزشي) ؛ ۱۳۸۴.

۵۰۳۲

مقايسه ي تحليلي چهره ي زن در فارسي و انديشه هاي فمنيستي غرب بر پايه ي امهات متون حماسي ، غنايي و عرفاني/ نور الله حيدري.- به راهنمايي محمد ابراهيم مالميربا مشاوره محمود ابراهيمي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج، رشته زبان و ادبيات فارسي A. M) ؛ ۱۳۸۴.

۵۶۵

منابع استرس مديران آموزشي و مقايسه آن دربين زنان و مردان./ عبادالله احمدي.- به راهنمايي مصطفي نيکنامي‌با مشاوره علي دلاور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده روانشناسي علوم تربيتي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۷۴.

۳۶۱۸

مناسبات انساني در سازمانهاي آموزشي مدرن و پست مدرن/ محمدرضا آهنچيان.- به راهنمايي علي شريعتمداري.- دکتري (دانشگاه تربيت معلم، دانشکده روان شناسي و علوم تربيتي، گروه روانشناسي، رشته روانشناسي) ؛ ۱۳۸۱.

۴۳۷۸

منحنيها و سطوح بزير/ حسن سلامي کوچه باغ.- به راهنمايي اصغر کرايه چيان‌با مشاوره فائزه توتونيان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه فردوسي، دانشکده علوم رياضي، گروه رياضي، رشته رياضي کاربردي) ؛ ۱۳۸۳.

۲۴۶۹

منشاشروردرعالم انساني/ فاطمه فرضعلي.- به راهنمايي فياض صابري‌با مشاوره حسيني شريف.- کارشناسي ارشد (دانشگاه فردوسي، دانشکده الهيات ومعارف اسلامي، رشته گرايش فلسفه و حکمت اسلامي) ؛ ۸۰.

۵۸۰۱

موارد تحقق نشوز در طرف مرد و زن از ديدگاه فقه و قانون مدني/ جعفر قشلاقي.- به راهنمايي حبيب الله محمدي‌با مشاوره حسن وحدتي شبيري.- کارشناسي ارشد (M.A) (دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم، رشته فقه و مباني حقوق اسلامي) ؛ ۱۳۸۶.

۵۱۷۲

موانع اجتماعي _ فرهنگي کاربرد زبان فارسي به عنوان زبان آموزش در مناطق ترک زبان/ بهلول علائي.- به راهنمايي محمد ضياء حسيني‌با مشاوره يحيي مدرسي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده ادبيات فارسي و زبانهاي خارجي، رشته آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان) ؛ ۱۳۸۳.

۵۰۰۴

موانع استفاده معلمان ابتدايي شهرتهران از وسايل کمک آموزشي/ عليرضا نيريني.- به راهنمايي فردوس يادگاري‌با مشاوره کريم زاده.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته مديريت آموزشي) ؛ ۱۳۸۵.

۱۷۲۸

موانع توسعه سياسي دردوران محمدرضاشاه پهلوي ./ عبدالله؛مشاعي.- به راهنمايي عبدالله؛مشاعي‌با مشاوره منصور رحماني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي، رشته علوم سياسي) ؛ ۷۹-۱۳۷۸.

۲۹۷۶

مهارتهاي مورد نيازمديران مدارس درسياست مدرسه محوري (ازديدگاه روساي مناطق آموزش وپرورش کشور)/ نورمحمد محمدپرست طبس.- به راهنمايي علي اصغرفاني‌با مشاوره محمود شيرزادي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکزآموزش مديريت دولتي، دانشکده [ندارد]، رشته مديريت دولتي) ؛ ۸۰.

۳۰۳۲

ميزان آشنايي معلمان دوره ابتدايي ازنظريه هاي يادگيري وبکارگيري آن درتدريس (درشهرستانهاي ملايروسامن/ معصومه حاتمي.- به راهنمايي داود حسيني نسب‌با مشاوره اسکندر فتحي آذري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تبريز، دانشکده علوم تربيتي وروانشناسي) ؛ ۸۱.

۱۲۶۰

ميزان آشنايي وبکارگيري شيوه‌هاي ارزشيابي ازآموخته هاي دانش آموزان توسط دبيران دبيرستانهاي خرم‌آباد/ مجيدرضانورالهي فرد.- به راهنمايي محمدرضا بهرنگي‌با مشاوره حسين مهرداد.- کارشناسي ارشد؛مديريت آموزشي (دانشگاه مرکزآموزش مديريت دولتي لرستان) ؛ ۷۷.

۳۹۴۴

ميزان آمادگي مديران جهت تمرکز زدايي و مقايسه آن در مدارس متوسطه دولتي و غيرانتفاعي منطقه يک تهران/ رقيه مرزوقي.- به راهنمايي محمود شيرازي‌با مشاوره محمد زاهدي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکز آموزش مديريت دولتي‌گروه مديريت، رشته مديريت) ؛ ۱۳۸۳.

۵۸۰۳

ميزان اثر بخشي درس مهارتهاي زندگي بر مهارتهاي ذهني و نگرشي دانش آموزان دختر پايه دوم دبيرستان از ديدگاه دبيران و دانش آموزان استان قم/ فرزانه نصرتي.- به راهنمايي علي اکبر خسروي‌با مشاوره کامبيز پوشنه.- کارشناسي ارشد(M.A) (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي اجتماعي، گروه علوم تربيتي، رشته برنامه ريزي درسي) ؛ ۱۳۸۶.

۶۰۳۴

ميزان تاثير آموزش مهارت هاي زندگي در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مدارس راهنمايي دخترانه شهرستان زاهدان/ معصومه راحت دهمرده.- به راهنمايي رقيبي ، مهوش‌با مشاوره گنجعلي ، عليرضا.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بيرجند، رشته روانشناسي باليني) ؛ ۱۳۸۶.

۲۹۷۸

ميزان تاثير دوره هاي ضون خدمت برکيفيت روش تدريس معلمان/ مليحه‌السادات جابري.- به راهنمايي محمدرسول گلشن فومني‌با مشاوره باقرساروخاني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحدتهران مرکز، دانشکده روانشناسي و علوم اجتماعي، رشته جامعه شناسي) ؛ ۸۱.

۵۰۴۱

ميزان شيوع اختلال سلوک در بين دانش آموزان پسر دبيرستاني شهرستان همدان بر اساس ملاکهاي DSMIV/ ابوالفضل رسولي.- به راهنمايي ابوالقاسم مهري نژادبا مشاوره مهديه صالحي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي، دانشکده علوم اجتماعي و روانشناسي، رشته گرايش روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۸۴.

۶۰۵۴

ميزان مطالعه تحقق اهداف درس دين و زندگي در رفتار هاي دانش آموزان پايه سوم دبيرستان در منطقه ۵ آموزش و پرورش شهر تهران (از ديدگاه دبيران و دانش آموزان )/ فرزانه جوادي پور.- به راهنمايي سرمدي ، محمد رضا؛ ابراهيم زاده ، عيسي؛ فرج اللهي ، مهران.- کارشناسي ارشد (دانشگاه پيام نور، دانشکده علوم انساني، گروه علوم تربيتي، رشته تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش) ؛ ۱۳۸۸.

۲۸۴۲

نتايج ولوازم بحث حرکت جوهري درفلسفه/ احمد قيوم زاده.- به راهنمايي روح الله عالمي‌با مشاوره قاسمعلي کوحناني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه وزارت آموزش و پرورش، دانشکده مرکزآموزش عالي فرهنگيان، رشته فلسفه حکمت اسلامي) ؛ ۸۱.

۲۳۱۳

نظرخواهي ازمدارس ابتدايي وراهنمايي تحصيلي پاکدشت پيرامون تاثيرجشنواره روشهاي تدريس بر عملکرد معلمان/ رسول قديم خاني.- به راهنمايي علاءالدين اعتماداهري‌با مشاوره غلامعلي سرمد.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي واحدرود هن، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، رشته برنامه ريزي آموزشي) ؛ ۱۳۸۰.

۳۵۹۰

نظر دبيران و مديران مقطع متوسطه آموزش و پرورش گنبد کاووس در خصوص نظام ارزشيابي عملکرد/ کبري حاجي مراد خاني.- به راهنمايي بياني‌با مشاوره عبدالاحد شيخ.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکز آموزش مديريت دولتي‌گروه مديريت، رشته مديريت دولتي) ؛ ۱۳۸۲.

۳۲۶۳

نقد فمينيستي حماسه هاي ايرانM.A/ مهري تلخابي.- به راهنمايي قدمعلي سرامي‌با مشاوره نزهت نوحي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده واحد زنجان، رشته [ندارد]) ؛ ۱۳۸۲.

۱۹۴۸

نقد و بررسي جايگاه تعليم وتربيت درحکومت محمد رضاپهلوي/ حميد جعفريان‌يسار.- به راهنمايي حسين تاج‌آبادي‌با مشاوره محمد باقر سعيدي روشن.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاداسلامي اراک، رشته تاريخ و فلسفه تعليم و تربيت اسلامي ارائه شده به گروه علوم تربيتي) ؛ ۱۳۷۸.

۵۵۴۴

نقد و بررسي رويکرد هاي تدريس فکورانه ارائه چارچوب نظري برنامه درسي تربيت معلم فکور و مقايسه آ ن با رويکرد برنامه درسي تربيت معلم ايران (مورد: دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي)/ محمد رضا امام جمعه.- به راهنمايي محمود مهر محمدي‌با مشاوره عليرضاکيامنش ؛ زهرا گويا.- رساله دکترا (دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده علوم انساني، رشته برنامه ريزي درسي) ؛ ۱۳۸۵.

۶۰۵۹

نقد و بررسي کتاب درسي جامعه شناسي ۲ سال سوم متوسطه رشته ادبيات و لوم انساني با توجه به مفهوم مزايا در جامعه شناسي/ داود فروغي.- به راهنمايي مشهدي ، ژيلابا مشاوره پورياني ، محمد حسين.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده علوم انساني، گروه جامعه شناسي، رشته جامعه شناسي) ؛ ۱۳۸۸.

۴۸۶۱

نقد و بررسي کتب عربي دوره متوسطه/ فاطمه دهقاني فيروز أبادي.- به راهنمايي محمدجنتي فربا مشاوره فيروز حريرچي.- کارشناسي ارشد (M _ A ) (دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم، دانشکده علوم انساني، رشته زبان و ادبيات عربي) ؛ ۱۳۸۴.

۵۲۹۳

نقد و بررسي نظريه زيبايي شناسي هري برودي و کاربرد آن براي تعليم و تربيت با تاکيد بر فراينده ياددهي - يادگيري/ منيره رضايي.- به راهنمايي محمود مهر محمدي‌با مشاوره خسرو باقري ، ضميران.- رساله دوره دکتراي (دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده علوم انساني، گروه تعليم وتربيت، رشته فلسفه تعليم وتربيت) ؛ ۱۳۸۳.

۳۵۰۴

نقد و تحليل اجمالي آثار عبدالحسين زرين کوب/ بيتا قنبري.- به راهنمايي مظاهر مصفابا مشاوره اميربانو کريمي (( اميري فيروز کوهي)).- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، دانشکده ادبيات و علوم انساني، گروه _، رشته زبان و ادبيا ت فارسي) ؛ ۱۳۸۲.

۵۹۱۲

نقد و تحليل زيبا شناسي_ درون مايه اي شعر علي معلي/ احمد کوچک پور.- به راهنمايي مهيار علوي مقدم‌با مشاوره احمد خواجه ايم.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تربيت معلم سبزه وار، دانشکده ادبيات و علوم انساني، رشته زبان و ادبيات فارسي) ؛ ۱۳۸۶.

۳۶۹۹

نقد و تحليل و ترجمه کتاب نحن و تراث فارسي/ حميد عالي.- به راهنمايي زهرا ربيعي رادبا مشاوره حسين حسن پور.- کارشناسي ارشد (M . A ) (دانشگاه آزا د  اسلامي، دانشکده واحد چالوس، گروه زبان و ادبيات فارسي، رشته زبان و ادبيات فارسي) ؛ ۱۳۸۲.

۹۶۹